Špecialista energetik prípravy prevádzky

Špecialista energetik prípravy prevádzkyŠpecialista energetik prípravy prevádzky zabezpečuje činnosti spojené s prípravou účelného, optimálneho a hospodárneho procesu výroby a distribúcie elektriny a tepla v súlade s plánom v zmysle externých a interných požiadaviek a predpisov. Analyzuje vzniknuté problémy v príprave prevádzky a programoch prác a zabezpečuje potrebné opatrenia. Zodpovedá za sledovanie a vyhodnocovanie prevádzky. Vedie databázu poruchovosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
10112/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPrevádzkový energetik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151012
ESCO
526
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151012

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Napr. náboj, prúd, napätie, výkon, odpor, vodivosť a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
administratívne postupy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: OZE - obnoviteľné zdroje energie
Perspektíva: Budúca
7
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálne princípy výroby a spotreby vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky pri určovaní typov operatívnych plánovaných výpadkov na zariadeniach v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri tvorbe metodiky v prípadoch black – out.
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifikácia voľného výkonu zo zdrojov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie prípravy prevádzky výrobných a vykupovaných zdrojov v technických jednotkách v súlade s obchodným diagramom elektriny a podporných služieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie návrhov prípravy prevádzky závodov a požiadaviek na zmeny z pohľadu výroby, dodávky elektriny a disponibility zdrojov a podporných služieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie bezpečnosti návrhov, výstavby a prevádzkovania vodíkových technológií, uskladňovania vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
navrhovanie a konštrukcia vodíkových technológií, zabezpečovanie prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie o prevádzke v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie v tepelnej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie databázy poruchovosti v elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s určenými útvarmi, ktoré ovplyvňujú svojou činnosťou disponibilitu zdrojov s cieľom technicky a ekonomicky optimálneho nasadenia zdrojov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca s obchodným útvarom, útvarom prípravy prevádzky, výrobným dispečingom a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkovanie riadiacich a automatizačných systémov na zabezpečenie bezpečnej prevádzky vodíkových technológií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
riadenie výroby, distribúcie a spotreby vodíka, koordinácia pri stanovovaní energetického mixu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
metodické usmerňovanie, koordinácia vypracovania analýz a reportov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zmien v odstávkach, nasadení zdrojov, v prevádzkových a rizikových skúškach v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia v oblasti nasadenia zdrojov do diagramu zaťaženia a zabezpečovanie podporných služieb s výrobným dispečingom a internými útvarmi v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia bilancie výkonov a výroby zdrojov s výrobným dispečingom v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o spôsobe nasadenia zdrojov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: S prihliadnutím na obchodný plán s cieľom pokrytia záväzkov obchodných partnerov a na rozhodnutia štátnych orgánov.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.