Špecialista energetik technického a technologického rozvoja

Špecialista energetik technického a technologického rozvoja tvorivo aplikuje vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových postupov a metód a pri zabezpečovaní rozvoja rozsiahlych a zložitých energetických systémov, zariadení a stavieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Špecialista technického rozvoja
Technik technického rozvoja
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151011 - Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
7
zdroje a premena energie
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
7
elektrická stanica
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
7
meracia a regulačná technika
7
riadiaca technika
7
právne predpisy a pojmy v energetike
7
metódy a postupy kontroly v energetike
7
energetické stroje a zariadenia
7
technologické procesy, materiálové a energetické toky
7
administratívne postupy v energetike
7
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
7
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
elektrické stroje a prístroje
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie technicko-ekonomických návrhov na investičné akcie v sieťach a transformovniach
7
riešenie rozvoja energetických systémov, výrobných a rozvodných zariadení
7
stanovovanie technických, ekonomických a organizačných podmienok na pripájanie z elektrických sietí
7
riešenie a vyhodnocovanie výskumných a vývojových úloh s využitím výskumných metód
7
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz v oblasti technického a technologického rozvoja
7
plánovanie investičných procesov v oblasti energetických zariadení a systémov
7
tvorba analytických výpočtov modelov na prípravu technického a investičného rozvoja
Špecifikácia:
Výpočty pre ekonomické a finančné analýzy.
7
koordinácia, vedenie a usmerňovanie rozvoja rozvodných zariadení a ďalších činností na úseku prevádzky
7
zostavovanie návrhov na pokrytie rastu zaťaženia v elektrických sieťach, na vybudovanie nových alebo posilnenie existujúcich elektrických staníc
7
aplikácia dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
7
tvorba metodiky v oblasti technického a technologického rozvoja
7
systémové riešenie metodiky spracovania technických štandardov a technických noriem
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.