Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji

Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývojiŠpecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji je zodpovedný za aktivity spojené s výskumom a vývojom a ich aplikovaním do praxe. Vykonáva rešerš súčasného stavu poznania v príslušnej doméne elektrotechniky, aplikuje výskumné metódy a techniky, vykonáva matematické modelovanie analyzovaných problémov pomocou vhodne zvolených softvérových nástrojov, analyzuje získané výsledky a tieto porovnáva s výsledkami experimentálnych meraní. Navrhuje a uvádza do praxe experimentálne prístupy k riešeniu problémov. Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji samostatne alebo v skupine navrhuje a vedie výskumné aktivity, ktoré súvisia s technologickým rozvojom v elektrotechnike. Prichádza s novými návrhmi na riešenie už fungujúcich a štandardizovaných postupov, procesov a technologických zariadení či technologických celkov. Realizuje špecifické aktivity súvisiace s identifikovaním cieľov výskumu, jeho plánovaním, realizáciou a vyhodnotením na účely technologického rozvoja v oblasti elektrotechn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
10108/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKElektrotechnický inžinier vo výskume a vývoji
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade nižšieho vzdelania než je tretí stupeň vysokoškolského štúdia sa odporúča 24 mesačná prax.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151003
ESCO
530
SK NACE Rev. 2
C26,C27,M72
CPA 2015
C26,C27,M72
Príslušnosť k povolaniu
2151003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
princípy a metódy matematického modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
8
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
8
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
8
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
8
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
8
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotika
8
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné budovy
8
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Blockchain
Senzorika
8
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
8
elektronické prvky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spotrebná elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
časomerné prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
optoelektronické prístroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
8
elektronické vážiace zariadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
8
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
8
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
počítačom riadená výroba
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
8
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
normy elektronických obvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
softvér a hardvér testovacích zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
výskumné metódy v oblasti elektrotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
8
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
8
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vykonávanie technických skúšok technológií v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
8
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
8
aplikácia dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
8
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne ekosystémy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Inteligentné budovy
Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
8
riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
8
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja, výskumu a projektovania v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
8
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
8
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.