Špecialista elektrokonštruktér

Špecialista elektrokonštruktérŠpecialista elektrokonštruktér vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení a systémov na všetkých úrovniach napätia (MN, NN, VN, VVN). Tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu. Analyzuje stavy elektrotechnických zariadení, pracuje s meracou a diagnostickou technikou, vyhodnocuje a interpretuje závery. Navrhuje riešenia problémov, inovuje elektrotechnické zariadenia. Uplatňuje STN, iné technické špecifikácie a dodržiava legislatívne predpisy v oblasti konštrukcie elektrotechnických zariadení a v oblasti BOZP. Špecialista elektrokonštruktér tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu pre výrobu, montáž, údržbu a prípravu vyhlásenia o zhode elektrotechnických zariadení a systémov. Je zodpovedný za prípravu podkladov pre vyhlásenie o zhode elektrotechnických zariadení a systémov u oprávnených právnických osôb v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pozná oblasť mechaniky a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
10106/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 24)
Poznámka: V prípade riadenia činnosti alebo prevádzky sa požaduje §23 s odborným vzdelaním a praxou v súlade s prílohou č. 11 písm. c) k vyhláške č. 508/2009 Z. z.


Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.


Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do stavby a na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11c ods. 7 a 8)
Poznámka: Toto doplnenie sa týka zákonnej požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa v § 11c v príslušných ods. ustanovuje: (7) Zabudovávať požiarnotechnické zariadenia do stavby môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, ak si výrobca vydanie takéhoto osobitného oprávnenia vyhradil. (8) Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenie vydáva výrobca požiarnotechnického zariadenia, zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte na obdobie piatich rokov. Výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na vykonanie uvedených činností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151002
ESCO
537
SK NACE Rev. 2
C26,C27
CPA 2015
C26,C27
Príslušnosť k povolaniu
2151002

Kompetencie

Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológia blockchain na zápis, overovanie a ukladanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bleskozvody, ich montáže a revízie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meracie prístroje a systémy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vytvárania konštrukčnej projektovej dokumentácie v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradí a elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
schémy zapojenia elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a údržby batérií a meničov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
technická dokumentácia, návody a schémy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy plánovania a projektovania v elektrotechnike, automatizovanej výrobe a v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
analytické a diagnostické metódy v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva v oblasti posudzovania elektrických zariadení pred ich uvedením a sprístupňovaním na trhu EÚ
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Špecialista elektrokonštruktér vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení a systémov na všetkých úrovniach napätia (MN, NN, VN, VVN). Musí mať vedomosti z oblasti posudzovania zhody elektrických zariadení NN pred ich uvedením na trh EÚ a požadovaných postupoch posudzovania zhody a dokladoch o preukázaní zhody (EÚ vyhlásenie o zhode) a ich požadovanom obsahu. V tejto oblasti platí legislatíva, ktorou je Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z., ktorým sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
Táto oblasť podrobných vedomostí je nevyhnutná pre výrobcu elektrického zariadenia z hľadiska jeho konkurencieschopnosti na trhu EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v legislatívnych normách v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
orientácia v legislatíve v oblasti posudzovania elektrických zariadení pred ich uvedením a sprístupňovaním na trhu EÚ
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie princípov a využívanie znalostí blockchain v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Architektúra superpočítačov je postavená na jednoduchom princípe. Je to v podstate veľké množstvo spolupracujúcich jednoduchých elementov, ktoré vytvárajú zložité štruktúry. Jednotlivé časti sú prepájané podobne ako počítačové siete. Často sú použité proprietárne riešenia prepojení.
Perspektíva: Budúca
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Kvantový počítač je zariadenie na vykonávanie výpočtov, ktoré priamo využíva pri svojej činnosti kvantovomechanické fenomény, ako napríklad superpozíciu alebo kvantové previazanie častíc - na vykonávanie operácií nad dátami. Základným princípom kvantových výpočtov je to, že kvantové vlastnosti častíc sa môžu použiť na reprezentáciu a štruktúru dát a kvantové mechanizmy sa môžu použiť na vykonávanie operácií s týmito dátami.
Perspektíva: Budúca
4
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
vyhodnocovanie a interpretácia záverov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza stavu elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov rozsiahlych energetických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na certifikáciu elektrotechnických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
montáž, údržba a oprava energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektrických zariadení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická podpora prevádzkovateľom energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie princípov fungovania a údržby batérií a meničov energie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Blockchain je špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu tak z vonkajšej strany, ako aj zo strany samotných uzlov.
Perspektíva: Budúca
4
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.