Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií vykonáva prevádzkovo-údržbové aktivity spojené s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou technológií mobilných a pevných sietí. Konfiguruje, oživuje, testuje a implementuje do prevádzky nové základňové stanice, mikrovlnné trasy, radio routre, repeatre, digitálne kroskonekty a technológie dátových sietí. Vykonáva rekonfigurácie, upgrady, merania a profylaktiku na existujúcich technológiách mobilných a pevných sietí. Analyzuje a vyhodnocuje stav mobilných a pevných sietí prostredníctvom dohľadových systémov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08
2153003 - Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prevádzka a manažment sietí
7
elektrotechnika
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
rádiokomunikačná technika
7
telekomunikačná technika
7
mikrovlnná technika
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
druhy telekomunikačných vedení
7
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
7
právne predpisy a základné pojmy telekomunikácií a rádiokomunikácií
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie operačných systémov
Špecifikácia:
Operačné systémy využívané v oblasti prevádzky mobilných a pevných technológií (napr. UNIX).
7
orientácia v problematike kalkulácií a predikcií hlasovej a dátovej prevádzky
7
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
7
plánovanie a riešenie úloh v oblasti telekomunikácií
Špecifikácia:
Plánovanie a riešenie úloh v energetických bilanciách, kmitočtovom plánovaní a pod.
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
7
zabezpečovanie kooperácie so špecialistami iných profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
7
kontrola a vykonávanie funkčných nadzemných, podzemných a vnútorných telekomunikačných vedení
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v telekomunikáciách
7
kontrolné činnosti pri výstavbe, údržbe a opravách komunikačných sietí a zariadení
7
odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
7
vyhodnocovanie podkladov na kontroly v oblasti telekomunikácií
6
rozbory kvality služieb v oblasti telekomunikácií
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti kontroly a projektovania telekomunikácií
6
archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
6
spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
6
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
6
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
4
rekonfiguruje, upgraduje, meria a profylaktuje na technológiách mobilných a pevných sietí
7
Konfigurácia,oživovanie,testovanie,implementácia základňových staníc,mikrovlnných trás a technológií dátových sietí
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)