Právny asistent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Právny asistent vykonáva odborné činnosti na podporu plnenia úloh právnika. Vyhľadáva a spracováva informácie, pripravuje alebo kontroluje základné a jednoduché právne dokumenty a právne texty. Vykonáva asistenčné a administratívne úkony podľa pokynov nadriadeného.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Asistent právneho oddelenia
Legal Assistant
Paralegal
Právnik – študent
Právny referent
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3411 - Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
SK ISCO-08
3411001 - Právny asistent
Divízia SK NACE Rev. 2
Právne a účtovnícke činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v právnej oblasti

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
6
dejiny práva
6
právna veda, právne princípy a zásady
Špecifikácia:
Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo, Finančné právo a pod.
6
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
6
postupy vymáhania pohľadávok
6
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
6
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
6
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Špecifikácia:
Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.
6
pravidlá a postupy skartácie
6
etika v právnych službách
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
6
právna dokumentácia a jej náležitosti
6
druhy právnych aktov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
právne poradenstvo a konzultácie
Špecifikácia:
Poskytovanie právnej podpory podnikovým právnikom, advokátskym koncipientom a advokátom.
6
orientácia v právnych spisoch
Špecifikácia:
Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod.
6
spolupráca pri analýze a právnych rozboroch
Špecifikácia:
Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod.
6
komunikácia a korešpondencia s príslušnými orgánmi
Špecifikácia:
Napr. súdy, exekútorské úrady, štátne a iné orgány.
6
spolupráca pri vypracovávaní návrhov stanovísk pri aplikácii právnych noriem
6
kontrola náležitostí právnych dokumentov podľa pokynov nadriadeného
6
posudzovanie, úprava a aktualizácia rôznych druhov zmlúv podľa platného právneho stavu podľa pokynov nadriadeného
6
kontrola správnosti údajov, opravy nesprávne zapísaných údajov
Špecifikácia:
Kontrola súladu zmlúv s platnými právnymi predpismi.
6
príprava právnych podkladov a písomností podľa pokynov nadriadeného
Špecifikácia:
Podklady na spracovanie žalôb, odvolaní, súdnych rozhodnutí, závetov, zmlúv a pod.
6
spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, kontrole a úprave právnych dokumentov
Špecifikácia:
Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, úprave a ukončovaní všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Spolupráca pri vyhotovovaní písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
6
zhromažďovanie a posudzovanie dôkazového materiálu
Špecifikácia:
Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky).
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov