Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) riadi, organizuje a komplexne zodpovedá za chod autoservisu a predaj náhradných dielov. Zodpovedá za dosiahnuté hospodárske výsledky, stanovenú kvalitu služieb, za dodávateľsko - odberateľské vzťahy, uplatňovanie moderných metód organizácie práce, hospodárne využívanie materiálu, energií, dodržiavanie štandardov výrobcu, príslušných predpisov a noriem.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Manažér popredajných služieb v autoservise
Riaditeľ autoservisu
Riaditeľ popredajných služieb v autoservise
Vedúci autoservisu
Vedúci popredajných služieb v autoservise
Vedúci servisu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
viac...
ISCO-08
1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439002 - Riadiaci pracovník (manažér) servisu
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Manažér technických služieb

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
manažment
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
4
manažment rizík
4
postupy a metódy vedenia porád
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
4
manažment pre stredných manažérov
4
personálny manažment
4
finančný manažment
4
manažment kvality
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
4
metódy merania spotreby času
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Špecifikácia:
Zamerané na likvidáciu poistných udalostí motorových vozidiel.
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Špecifikácia:
Vrátane náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie.
4
počítačové spracovanie textov a tabuliek
4
stanovy a základné organizačné normy organizácie
4
testovacie a diagnostické prístroje
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Čítanie výkresov s porozumením.
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
diagnostika motorových vozidiel
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
4
technológia autoklampiarstva, karosárstva
Špecifikácia:
Vrátane lakovníctva.
4
postupy prijímania zákaziek
4
psychológia predaja
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
4
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
4
skladové hospodárstvo
4
metódy optimalizácie skladových zásob
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systém CRM
Špecifikácia:
Riadenie zákazníckych vzťahov.
4
inventarizácia
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
3
metódy a postupy výberu zamestnancov
3
marketingové plánovanie
3
direkt marketing
3
zásady reklamy
3
marketing v oblasti služieb
3
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
3
obchodné právo (záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy)
3
ekonomika podnikateľského subjektu
3
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
3
technické kreslenie v elektrotechnike
Špecifikácia:
Čítanie schém, porozumenie znakov.
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
3
metódy merania prevádzkových veličín
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov nakladania s odpadmi a recyklácie.
3
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
4
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
4
meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín cestných motorových vozidiel, vrátane elektrických veličín
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
4
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonanie autoservisných činností
4
operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
4
koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel a skladu náhradných dielov
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
4
príprava finančného plánu autoservisu
4
plánovanie a príprava marketingu servisu vozidiel
4
plánovanie a príprava personálnej stratégie servisu vozidiel
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
4
komunikácia a koordinácia vzťahu s úradmi verejnej správy, so zákazníkmi, dodávateľmi, zástupcom výrobcu, poisťovňou, leasingovými spoločnosťami, dodávateľmi náhradných dielov, spotrebného materiálu
4
zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v servise vozidiel
4
meranie výkonnosti pracovníkov
4
vyhodnocovanie rizík a prijímanie opatrení
4
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
4
realizácia výberových konaní pre dodávateľov
4
koordinácia riadenia kvality v servise vozidiel
4
vedenie evidencie a agendy servisu vozidiel
4
kontrola a posudzovanie bezpečnosti práce v autoservise
4
koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel
4
príprava výkonového plánu servisu
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    viac...