Špecialista v oblasti investícií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista v oblasti investícií zabezpečuje prípravu a realizáciu investícií organizácie v zmysle schválených kontraktov a interných predpisov. Analyzuje investičné príležitosti, vypracováva investičné projekty, zabezpečuje ich schvaľovanie a koordinuje ich realizáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08
2422001 - Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stratégie a rozvoja

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment priemyselných procesov
7
finančný manažment
Špecifikácia:
Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
7
integrované systémy riadenia
7
projektový manažment
7
manažment rizík
Špecifikácia:
Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
7
manažment kvality
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
logistika
Špecifikácia:
Logistika vo výrobe, stavebníctve a pod.
7
systémové inžinierstvo
6
pravidlá a postupy skartácie
5
postupy evidencie a archivácie
5
odpisy
Špecifikácia:
Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
7
matematické a štatistické metódy
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a pod.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza situácie organizácie súvisiacej s plánovanou investíciou
Špecifikácia:
Určenie rozsahu investícií, investičného horizontu, vzťahu k riziku a požadovaného výnosu a pod.
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Špecifikácia:
Identifikácia podnikateľských príležitostí, spracovanie predbežnej technicko-ekonomickej štúdie a pod. Vyhodnocovanie investičnej príležitosti efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu (z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.).
7
identifikácia potrieb organizácie
Špecifikácia:
Identifikácia investičných potrieb, technických riešení a pod.
7
vypracovanie investičného projektu, vrátane kontrahovania
Špecifikácia:
Výber investičných nástrojov a voľba investičnej stratégie.
7
spolupráca pri riešení financovania investičného celku
Špecifikácia:
Príprava podkladov pre tvorbu finančného plánu.
7
koordinácia a riadenie povoľovacieho procesu v oblasti investícií
Špecifikácia:
Príprava štúdie dopadu, žiadosti o povolenie na realizáciu investičného celku a pod. Koordinácia činností pri správnom územnom a stavebnom konaní.
7
zabezpečovanie projektovej dokumentácie v oblasti investícií
Špecifikácia:
Príprava dokumentácie súvisiacej so získaním externého dodávateľa pri realizácii investícií – podklady na výberové konania, dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv a pod.
7
koordinácia činností súvisiacich s realizáciou investičných celkov
Špecifikácia:
Koordinácia a kontrola zrealizovaných činností interných a externých subdodávateľov. Vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu.
7
kontrola a vyhodnocovanie realizácie investičného celku a návrh nápravných opatrení
Špecifikácia:
Sledovanie investície a hodnotenie dosahovaných výsledkov. Posudzovanie a vyhodnocovanie stanoveného rozpočtu, času, funkčnosti s reálnym stavom investičného celku.
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s realizáciou investičného celku
7
zabezpečenie uvedenia investičného celku do prevádzky
Špecifikácia:
Kolaudačný, schvaľovací proces.
7
vypracovávanie záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku
Špecifikácia:
Technický stav investície, finančné plnenie, hodnotenie dodávateľa a pod.
7
kontrola kvality pri realizácii vybraných investičných celkov
7
príprava podkladov pre evidenciu súvisiacu so správou majetku organizácie
Špecifikácia:
Zaradenie/vyradenie majetku organizácie.
7
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa investičných celkov
Špecifikácia:
Spracovávanie mesačných prehľadov o vecnom a finančnom plnení jednotlivých investičných projektoch.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
Špecifikácia:
Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa