Knihovník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Knihovník Knihovník vykonáva odborné knižnično-informačné činnosti vo všetkých typoch knižníc. Zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom inštitúcie. Vykonáva odborné práce týkajúce sa správy, organizácie, ochrany a revízie knižničného fondu. Vytvára bibliografické záznamy podľa medzinárodných štandardov a národných metodík. Poskytuje základné a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby pre rôzne kategórie používateľov, vrátane prístupu k externým informačným zdrojom. Organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie a komunitné aktivity. Zabezpečuje odborné knižničné a informačné činnosti v špecializovaných oddeleniach pre deti a mládež. Realizuje informačné zabezpečenie a podporu edukačného procesu v akademických a školských knižniciach. Poskytuje špecializované knižnično-informačné služby pre používateľov so špecifickými potrebami. Vykonáva súbor odborných činností spojených s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov. Zabezpečuje odbornú knihovnícko-b...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64419/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Knihovník akvizitér
SK Knihovník katalogizátor
SK Knihovník pre prácu s deťmi a mládežou
SK Knihovník správca knižničných fondov
SK Knihovník v knižnično-informačných službách
SK Školský knihovník
EN Librarian
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4411
SK ISCO-08
4411000
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,R91
CPA 2015
J63,R91
Príslušnosť k povolaniu
4411000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pedagogicko-psychologické zásady a postupy práce so skupinami používateľov so špecifickými potrebami
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, štandardy a metódy katalogizácie informačných zdrojov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Základné informačné zdroje a nástroje - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bibliometrické a informetrické metódy
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória a didaktika informačnej a mediálnej gramotnosti
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia, katalogizácia a adjustácia dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Podľa štandardov a stanovených metodík v knižniciach.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, analýza a overovanie informácií, dokumentov a informačných zdrojov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhromažďovanie objektívnych informácií o používateľoch knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Registrácia, výpožičky - v súlade s princípmi ochrany osobnosti a osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4
budovanie, organizácia, správa a revízia knižničného fondu
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Začleňovanie nových prírastkov do fondu, vyraďovanie dokumentov v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V spracovanej a používateľovi prístupnej podobe - vrátane diaľkového prístupu k digitálnym a digitalizovaným zdrojom a fondom knižnice.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základných knižnično-informačných, konzultačných a referenčných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprístupňovanie knižničných fondov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Príp. kultúrnych a komunitných aktivít, vrátane ponuky bazálnych kurzov a šírenia princípov informačnej a mediálnej gramotnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Najmä rozvíjanie spolupráce so školami v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a kultúry ako aj informačnej gramotnosti žiakov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie procesov akvizície v súlade s akvizičnou politikou knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Napr. činnosti pre deti a mládež, služby používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne znevýhodnenie a pod.) a i.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?