Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)

Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip) pomocou automatických alebo poloautomatických zariadení na umožnenie pohybu kamery zabezpečuje všetky jej požadované polohy a pohyby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Operátor kamerových žeriavov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521009 - Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu Kameraman

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 4 filmové a televízne umenie
 • stupeň EKR 4 postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  základná znalosť vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - v časti zdvíhacie zariadenia
 • stupeň EKR 4 televízna technika
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy ramenových zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 4 filmová technika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 samostatné operatívne vykonávanie údržby a opráv pohyblivých kamerových a osvetľovacích prostriedkov a zariadení na montáž všetkých typov snímacích ramien a videokamier
 • stupeň EKR 4 obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
 • stupeň EKR 4 orientácia v zostavovaní, obsluhe a premiestňovaní kamerových zariadení v rámci filmovej a televíznej tvorby
 • stupeň EKR 4 predpísaná manipulácia so snímacou technikou a ďalším kamerovým technickým zariadením, transport a skladovanie zariadení v priebehu natáčania filmu
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie celého kamerového technického vybavenia, stavby jazdy a premiestňovania kamery a príslušenstva podľa požiadaviek kameramana a pomocného kameramana v priebehu natáčania
  Špecifikácia:
  podľa požiadaviek kameramana a pomocného kameramana v priebehu natáčania
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie úpravy scény v priebehu natáčania podľa požiadaviek pomocného kameramana a kameramana, vrátane svetelných úprav, napr. inštalácie fólií do okien, zatemnenie a pod.
  Špecifikácia:
  podľa požiadaviek pomocného kameramana a kameramana, vrátane svetelných úprav, napr. inštalácie fólií do okien, zatemnenie a pod.
 • stupeň EKR 4 riadenie montážnych prác pri stavbách dráh pre pohyblivé kamerové prostriedky, kamerových a osvetľovacích rámp, pri dodržovaní platných bezpečnostných predpisov
  Špecifikácia:
  pri dodržiavaní platných bezpečnostných predpisov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie