Kreatívny producent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kreatívny producent riadi a koordinuje činnosti tvorivej skupiny formujúcej a zabezpečujúcej koncepciu, program, obsah a vlastnú realizáciu umeleckej produkcie a projektov po stránke dramaturgickej, obchodno-ekonomickej, umeleckej, marketingovej, materiálno-technickej a organizačnej. Tvorivo spolupracuje na príprave nových umeleckých projektov, prípadne vyhľadáva a rozpracováva existujúce formáty. Podieľa sa na výbere tvorivého tímu a výkonných umelcov na realizáciu umeleckého diela. Spolupracuje so scenáristom a režisérom na realizačnej podobe umeleckého diela.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Creative producer
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08
2654002 - Kreatívny producent
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Producent

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
motivovanie ľudí
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
produkcia a manažment umení
7
marketing v kultúre a umení
Špecifikácia:
stratégia marketingu a marketingové kampane a ich uplatnenie v produkcii kultúry
7
dramaturgia
Špecifikácia:
dramaturgické metódy, postupy
6
scenáristika
6
filmová veda
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Špecifikácia:
znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
6
dejiny umenia
Špecifikácia:
základy dejín a teórie umenia
6
teória literatúry
Špecifikácia:
základy teórie literatúry
6
hudobná veda
Špecifikácia:
základy hudobnej vedy
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6
réžia
Špecifikácia:
režijné postupy
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
divadelná veda
6
systém organizácie a financovania kultúry
Špecifikácia:
orientácia v systéme organizácie a financovania kultúry
7
postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
7
princípy a postupy fundraisingu
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a koordinácia procesov a tvorivých zložiek výroby a tvorby umeleckého diela
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
7
zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
7
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
7
spolupráca s autormi a tvorivými tímami pri realizácii umeleckých diel
7
komplexné vyhodnocovanie realizácie umeleckého diela
Špecifikácia:
interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela
7
tvorba strategických koncepcií realizácie umeleckej produkcie a projektov
Špecifikácia:
tvorba marketingových, fundraisingových koncepcií a stratégie riadenia umeleckého projektu
7
analýza audiovizuálneho, divadelného, hudobného, výtvarného, resp. mediálneho prostredia
Špecifikácia:
uplatňovanie princípov a postupov marketingovej analýzy prostredia
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa