Kreatívny producent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kreatívny producent

Kreatívny producent riadi a koordinuje činnosti tvorivej skupiny formujúcej a zabezpečujúcej koncepciu, program, obsah a vlastnú realizáciu umeleckej produkcie a projektov po stránke dramaturgickej, obchodno-ekonomickej, umeleckej, marketingovej, materiálno-technickej a organizačnej. Tvorivo spolupracuje na príprave nových umeleckých projektov, prípadne vyhľadáva a rozpracováva existujúce formáty. Podieľa sa na výbere tvorivého tímu a výkonných umelcov na realizáciu umeleckého diela. Spolupracuje so scenáristom a režisérom na realizačnej podobe umeleckého diela.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Creative producer
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08 2654002 - Kreatívny producent
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Producent

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 produkcia a manažment umení
 • stupeň EKR 7 marketing v kultúre a umení
  Špecifikácia:
  stratégia marketingu a marketingové kampane a ich uplatnenie v produkcii kultúry
 • stupeň EKR 6 dramaturgia
  Špecifikácia:
  dramaturgické metódy, postupy
 • stupeň EKR 6 scenáristika
 • stupeň EKR 6 filmová veda
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
 • stupeň EKR 6 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  základy dejín a teórie umenia
 • stupeň EKR 6 teória literatúry
  Špecifikácia:
  základy teórie literatúry
 • stupeň EKR 6 hudobná veda
  Špecifikácia:
  základy hudobnej vedy
 • stupeň EKR 6 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 6 súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
 • stupeň EKR 6 réžia
  Špecifikácia:
  režijné postupy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 divadelná veda
 • stupeň EKR 7 systém organizácie a financovania kultúry
  Špecifikácia:
  orientácia v systéme organizácie a financovania kultúry
 • stupeň EKR 7 postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
 • stupeň EKR 6 princípy a postupy fundraisingu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia procesov a tvorivých zložiek výroby a tvorby umeleckého diela
 • stupeň EKR 7 zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
 • stupeň EKR 7 získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s autormi a tvorivými tímami pri realizácii umeleckých diel
 • stupeň EKR 7 komplexné vyhodnocovanie realizácie umeleckého diela
  Špecifikácia:
  interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela
 • stupeň EKR 7 tvorba strategických koncepcií realizácie umeleckej produkcie a projektov
  Špecifikácia:
  tvorba marketingových, fundraisingových koncepcií a stratégie riadenia umeleckého projektu
 • stupeň EKR 7 analýza audiovizuálneho, divadelného, hudobného, výtvarného, resp. mediálneho prostredia
  Špecifikácia:
  uplatňovanie princípov a postupov marketingovej analýzy prostredia
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie