Tanečný majster (okrem baletu)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tanečný majster (okrem baletu)

Tanečný majster (okrem baletu) zabezpečuje naštudovanie umeleckého diela s interpretmi súboru po hudobnodramatickej a technickej stránke, t.j. naštudovanie jednotlivých postáv s dosahom na ich dokonalú javiskovú prezentáciu podľa predstáv tvorcu diela. Prináša nové umelecké podnety v oblasti tanečného umenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08 2653003 - Tanečný majster (okrem baletu)
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Tanečník, choreograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 teória tanca
 • stupeň EKR 7 dejiny tanca
 • stupeň EKR 7 tanečné techniky
  Špecifikácia:
  primeraná znalosť príslušnej tanečnej techniky (klasická, moderná, súčasná, ľudová, postmoderná)
 • stupeň EKR 6 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby
 • stupeň EKR 6 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 6 teória hudobného umenia
 • stupeň EKR 6 historické a súčasné podoby tanečného umenia
  Špecifikácia:
  dejiny tanca, súčasné trendy v tanečnom umení
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 naštudovanie tanečných diel podľa pokynov choreografa a režiséra
 • stupeň EKR 7 naštudovanie tanečných vystúpení s tanečníkmi
 • stupeň EKR 7 sólové tanečné vystupovanie pri interpretácii tanečných diel alebo divadelných predstavení
  Špecifikácia:
  majstrovská interpretácia umeleckého diela, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
 • stupeň EKR 7 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 7 štýlová analýza interpretovaného diela
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ostatnými inscenátormi na koncepcii a podobe tanečných a baletných predstavení a výbere sólistov
  Špecifikácia:
  vrátane hudobno-dramatického diela (opereta, muzikál, hudobné divadlo) a divadelnej inscenácie
 • stupeň EKR 7 posudzovanie tanečných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
 • stupeň EKR 7 udržiavanie tanečnej úrovne tanečníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie