Člen hudobnej skupiny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Člen hudobnej skupiny

Člen hudobnej skupiny sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii hudobných diel. Spolupracuje s členmi rôznorodých nástrojových zoskupení v závislosti na momentálnom účinkovaní.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Hudobník
Musician
Muzikant
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652014 - Člen hudobnej skupiny (hudobník)
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hudobná literatúra nástroja
 • stupeň EKR 4 interpretačné štýly
  Špecifikácia:
  znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
 • stupeň EKR 4 teória hudby
 • stupeň EKR 4 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby
 • stupeň EKR 4 teoreticko-praktické problémy interpretácie
  Špecifikácia:
  praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 4 literatúra hudobného žánru
 • stupeň EKR 4 notový zápis
  Špecifikácia:
  znalosť notového zápisu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 komunikácia s umeleckým vedúcim a hudobníkmi
 • stupeň EKR 4 interpretácia notového zápisu
 • stupeň EKR 4 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  zvládnutie hry na hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 4 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 4 voľba adekvátneho interpretačného prístupu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie