Spravodajca

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spravodajca

Spravodajca získava informácie z určitého rezortu z miesta udalosti, regiónu či teritória a expeduje správy na ich publikáciu v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, resp. v internetových periodických tituloch. Vyhľadáva, zhromažďuje, triedi, selektuje, overuje a interpretuje aktuálne, presné, vyvážené a objektívne informácie a fakty, ktoré publikuje aplikáciou spravodajských žánrov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2642 - Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
SK ISCO-08 2642006 - Spravodajca
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Žurnalista (novinár, redaktor)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 teória masovej komunikácie
 • stupeň EKR 7 zásady žurnalistickej tvorby
 • stupeň EKR 7 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 7 médiá a spoločnosť
 • stupeň EKR 7 systém masových médií a ich fungovanie
 • stupeň EKR 7 spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
 • stupeň EKR 7 žurnalistická etika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti médií
 • stupeň EKR 7 žurnalistické žánre
  Špecifikácia:
  spravodajské žánre
 • stupeň EKR 6 rečníctvo, rétorika
 • stupeň EKR 6 vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
  Špecifikácia:
  najmä jazykoveda, psychológia, sociológia, politológia, makroekonómia, etika, kulturológia, filozofia, právne vedy a i.
 • stupeň EKR 6 spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
 • stupeň EKR 7 aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
  Špecifikácia:
  aplikácia spravodajských žánrov
 • stupeň EKR 7 vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
 • stupeň EKR 7 získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
 • stupeň EKR 7 práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
 • stupeň EKR 6 zaznamenávanie zvukových prejavov
 • stupeň EKR 6 práca s mikrofónom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie