Scenárista  

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Scenárista  

Scenárista píše originálne a adaptované scenáre filmov, audiovizuálnych a multimediálnych diel, rôznych televíznych žánrov, divadelných alebo rozhlasových hier.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08 2641002 - Scenárista
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Spisovateľ (textár)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 literatúra
 • stupeň EKR 6 dejiny divadla a filmu
 • stupeň EKR 6 teória divadla a drámy
 • stupeň EKR 6 scenáristika
 • stupeň EKR 6 postupy textovej prípravy audiovizuálnej tvorby
 • stupeň EKR 6 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 6 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 6 súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
 • stupeň EKR 6 etika v umeleckej tvorbe
 • stupeň EKR 6 filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
 • stupeň EKR 6 psychológia tvorby a vnímania v umení
 • stupeň EKR 6 kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 spracovávanie expertíz k scenáristickým prácam alebo literárnym predlohám
 • stupeň EKR 6 individuálny autorský rukopis a štýl
 • stupeň EKR 6 tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
 • stupeň EKR 6 umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
 • stupeň EKR 6 ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
 • stupeň EKR 6 ovládanie kontextu svojej vlastnej tvorby z hľadiska súčasných tendencií a trendov v dramatickej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
 • stupeň EKR 6 navrhovanie opatrení na ďalšie profesijné uplatnenie, odborný rast a vzdelávanie scenáristov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie