Projektový špecialista (projektový manažér)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Projektový špecialista (projektový manažér) zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Projektový manažér Manažér projektov Vedúci projektov Project Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08
2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)
Príslušnosť k povolaniu
Projektový manažér

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment pre stredných manažérov
7
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
7
finančný manažment
7
manažment pre nižších manažérov
7
plánovanie ľudských zdrojov v projekte
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
7
postupy a metódy vedenia porád
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
6
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
6
environmentálny manažment
6
logistika
6
logistika vo výrobe
6
manažment priemyselných procesov
6
manažment kvality
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie parametrov pre hodnotenie projektu
7
prognóza možných vplyvov vonkajšieho prostredia na interný/externý projekt
7
plánovanie výstupov projektu, ich kvality, časového priebehu, dodávateľov a pod.
7
plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
7
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
7
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
7
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
7
návrh spôsobov ochrany organizácie voči rizikám a návrh spôsobov využitia príležitostí projektov, portfólia projektov alebo programov
7
projektové riadenie v manažmente
7
vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu
7
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
7
vedenie agendy projektovej dokumentácie
7
koordinácia všetkých projektov v portfóliu (alebo programe) projektov organizácie
7
analýza rizík a príležitostí, návrh opatrení na ochranu voči rizikám a na využitie príležitostí interného/externého projektu
7
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
7
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
7
spolurozhodovanie o nákladoch a možnostiach financovania projektov
7
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
6
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
6
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa