Projektový špecialista (projektový manažér)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Projektový špecialista (projektový manažér)

Projektový špecialista (projektový manažér) zodpovedá za riadenie prideleného projektu - stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordináciu členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Projektový manažér Manažér projektov Vedúci projektov Project Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2421 - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08 2421003 - Projektový špecialista (projektový manažér)
Príslušnosť k povolaniu Projektový manažér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
 • stupeň EKR 7 finančný manažment
 • stupeň EKR 7 manažment pre nižších manažérov
 • stupeň EKR 7 plánovanie ľudských zdrojov v projekte
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 6 environmentálny manažment
 • stupeň EKR 6 logistika
 • stupeň EKR 6 logistika vo výrobe
 • stupeň EKR 6 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 6 manažment kvality

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 nastavovanie parametrov pre hodnotenie projektu
 • stupeň EKR 7 prognóza možných vplyvov vonkajšieho prostredia na interný/externý projekt
 • stupeň EKR 7 plánovanie výstupov projektu, ich kvality, časového priebehu, dodávateľov a pod.
 • stupeň EKR 7 plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
 • stupeň EKR 7 analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
 • stupeň EKR 7 plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 návrh spôsobov ochrany organizácie voči rizikám a návrh spôsobov využitia príležitostí projektov, portfólia projektov alebo programov
 • stupeň EKR 7 projektové riadenie v manažmente
 • stupeň EKR 7 vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 vedenie agendy projektovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 koordinácia všetkých projektov v portfóliu (alebo programe) projektov organizácie
 • stupeň EKR 7 analýza rizík a príležitostí, návrh opatrení na ochranu voči rizikám a na využitie príležitostí interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
 • stupeň EKR 7 sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
 • stupeň EKR 7 plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
 • stupeň EKR 7 spolurozhodovanie o nákladoch a možnostiach financovania projektov
 • stupeň EKR 6 určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
 • stupeň EKR 6 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
 • stupeň EKR 6 príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
 • stupeň EKR 6 podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie