Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu politiky a koncepcie vzdelávania a rozvojových aktivít u zamestnávateľa a za prípravu kariérnych plánov a plánov následníctva zamestnancov.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
Manažér rozvoja ľudských zdrojov
Manažér rozvoja ľudských zdrojov
Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov
Training & Development Manage
Training & Human Resources Development Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 1212 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
SK ISCO-08 1212004 - Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Príslušnosť k povolaniu Manažér ľudských zdrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 7 personálny manažment
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 údaje o vzdelávacej ponuke, ich posudzovanie
 • stupeň EKR 7 postupy pri získavaní a spracovaní informácií o vzdelávacích ponukách ďalšieho profesijného vzdelávania
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 6 metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti pracovného práva, školstva, výchovy a vzdelávania
 • stupeň EKR 6 školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 spracovávanie plánov osobného rozvoja, kariérneho rastu a vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva pri vytváraní a obsadzovaní nových pracovných miest, pri zabezpečovaní rekvalifikácií a ďalšieho vzdelávania zamestnancov
 • stupeň EKR 7 tvorba plánov nástupníctva a ich udržiavanie, riadenie procesu talent manažmentu a kariérneho plánovania
 • stupeň EKR 7 poskytovanie podpory a poradenstva manažérom a zamestnancom v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja
 • stupeň EKR 7 koordinácia stanovovania kvalifikačných a pracovných predpokladov na pracovné pozície
 • stupeň EKR 7 overovanie a vyhodnocovanie efektívnosti a účelnosti vzdelávacích projektov
 • stupeň EKR 7 implementácia nových vzdelávacích systémov a štruktúr
 • stupeň EKR 7 príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
 • stupeň EKR 6 spolupráca na systéme hodnotenia zamestnancov a prepojení na systém vzdelávania
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie o kurzoch, odbornej príprave a výcviku a pod.
 • stupeň EKR 6 spracovávanie štatistík o školeniach, reportoch a kontrola efektivity rozpočtu
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri výbere externých tréningových agentúr

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie