Operátor zvárania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zvárania

Operátor zvárania vytvára zváraním nerozoberateľné spoje na kovových alebo plastových konštrukciách stanovenou metódou a predpísanými postupmi. Zabezpečuje výrobu z hľadiska množstva a kvality a dodržiava stanovené referenčné údaje. Obsluhuje roboty a poloautomaty a riadi zváracie a technologické zariadenia pri zváraní kovových alebo iných materiálov v zmysle platnej technickej dokumentácie s použitím rôznych zváracích techník.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Výrobný pracovník zvarovne
Zvárač - operátor
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08 7212005 - Zoraďovač zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Zvárač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 3 zváracie stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Typy zariadení pre jednotlivé technológie zvárania. Základné pravidlá obsluhy a údržby zváracích zariadení. Automatizácia a robotizácia pri zváraní. Obsluha zváracích robotov a automatov. Základné vlastnosti zváracích robotov.
 • stupeň EKR 3 kovové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Základné charakteristiky kovových materiálov a ich zliatin, zvariteľnosť ocelí.
 • stupeň EKR 3 normy a smernice vo zváraní
  Špecifikácia:
  Príslušné normy pre bezpečnosť pri zváraní, pre skúšky zváračov, pre identifikáciu a hodnotenie chýb zvarov.
 • stupeň EKR 3 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Základné charakteristiky vlastností plastov a ich zvariteľnosť.
 • stupeň EKR 3 Prídavné materiály na zváranie.
  Špecifikácia:
  Druhy prídavných materiálov pre jednotlivé technológie zvárania a zvárané materiály a spôsob zaobchádzania s nimi.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  Ochranné pracovné pomôcky pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred požiarmi.
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
  Špecifikácia:
  Zvariteľnosť plastov a termoplastových materiálov, základné charakteristiky plastov.
 • stupeň EKR 3 základy kontroly kvality zvarov
  Špecifikácia:
  Vizuálne kontroly, pevnostné skúšky, metalografické posudzovanie, deštruktívne a nedeštruktívne metódy.
 • stupeň EKR 3 zváracie roboty, poloautomaty a automaty
  Špecifikácia:
  Základné vlastnosti zváracích robotov, poloautomatov a automatov.
 • stupeň EKR 3 vlastnosti zváracích prípravkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
  Špecifikácia:
  Základné nastavovanie, ošetrovanie a diagnostikovanie poruchy zváracieho zariadenia
 • stupeň EKR 3 základné technické operácie pri spojovaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
 • stupeň EKR 3 prevážanie a prenášanie materiálu ručne alebo prostredníctvom prostriedkov na manipuláciu
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na rôzne druhy zvárania
  Špecifikácia:
  Obsluha zváracích zariadení na zváranie kovov a plastov.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti práce, správne používanie pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch na zváranie
 • stupeň EKR 3 kontrola dodržiavania technológií a postupov zvárania kovov
 • stupeň EKR 3 úprava a zostavovanie častí zvarencov, ich spájanie stehovaním a príprava na zváranie
  Špecifikácia:
  Príprava pracoviska na zváranie podľa stanoveného postupu zvárania a technickej dokumentácie.
 • stupeň EKR 3 bodové zváranie robotizovanými prostriedkami
 • stupeň EKR 3 základy ručných opráv zvarov vykonaných robotom
  Špecifikácia:
  Vyváranie, naváranie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie