Odborný pracovník pre územné plánovanie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník pre územné plánovanie plní úlohy spojené so zabezpečením územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Podieľa sa na spracovaní koncepcie rozvoja územia zóny, obce, regiónu, spolupracuje pri návrhoch koncepcie územného rozvoja Slovenska a plní ďalšie úlohy v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08
3359018 - Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Špecifikácia:
Zákon č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
7
mestské a územné plánovanie
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce/mesta a ďalších interných predpisov.
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dodržiavanie postupov pri vypracovaní odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii v príprave a realizácii investičnej výstavby alebo iným formám stavieb.
7
štátna správa v oblasti územného plánovania a výstavby
Špecifikácia:
Zákon č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon SNR č.369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov..
7
samospráva v oblasti územného plánovania a výstavby
Špecifikácia:
Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Zákon SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
Špecifikácia:
Príslušné všeobecne záväzné nariadenie konkrétnej obce/mesta.
7
krajinná architektúra a plánovanie
Špecifikácia:
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce/mesta a ďalších interných predpisov.
7
správne právo, správny poriadok
Špecifikácia:
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7
stratégia regionálneho rozvoja
Špecifikácia:
Zákon č.539/2009 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
7
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
Špecifikácia:
Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vyhláška Ministerstva životného prostredia č.29/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov a opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmách vodárenských zdrojov.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systém vykonávania poradenskej činnosti stavebníkom rodinných domov, stavieb pre podnikateľské účely k vonkajšiemu vzhľadu riešenia objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii a nárokom na životné prostredie
7
zásady a postupy vybavovania sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia ďalších úloh podľa stavebného zákona
7
postupy a spôsoby kontroly, dávania podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb
7
systém zabezpečovania koordinácie stavebných činností na území sídla
7
systém vypracovania odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii alebo iným formám stavieb na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb
7
postupy a metódy obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
7
postupy a metódy zabezpečovania obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie: urbanistické štúdie, generely, územný plán obce, územný plán zóny, verejné prerokovávanie územnoplánovacej dokumentácie a predkladania ich návrhov na posúdenie štátnym orgánom, orgánom obce/mesta na schválenie
7
postupy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, zón, návrhov na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla
7
postupy prípravy stanovísk k územnému konaniu o umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach a stavebnej uzávere
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vypracovávanie návrhov, odporučení či stanovísk k záležitostiam zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce/mesta a ďalších interných predpisov.
7
zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7
posudzovanie príslušných podkladov na vydávanie územných rozhodnutí, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, riešenia vyvlastnenia, sankcií a pod. v pôsobnosti samosprávneho úradu
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7
posudzovanie podkladov pre rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7
vydávanie metodických pokynov (napr. príkazy, smernice, pokyny a pod.) pre príslušnú oblasť
Špecifikácia:
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce/mesta a ďalších interných predpisov.
7
vybavovanie a zabezpečovanie agend, záležitostí vo veciach umiestnenia, povolenia, kolaudácie alebo odstránenia stavby/komunikácií a pod., resp. sankcií a vyvlastnenia v pôsobnosti samosprávneho úradu
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce/mesta a ďalších interných predpisov.
7
riešenie sťažností a podaní občanov
Špecifikácia:
zákon č.9/2010 .z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
7
dohľad nad realizáciou architektonických návrhov
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem obce/mesta a ďalších interných predpisov.
7
poskytovanie odborných informácií
Špecifikácia:
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
odborné overovanie a došetrovanie podkladov na správne konanie
Špecifikácia:
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vykonávanie poradenskej činnosti stavebníkom rodinných domov, stavieb pre podnikateľské účely k vonkajšiemu vzhľadu riešenia objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii a nárokom na životné prostredia
7
zabezpečenie koordinácie stavebných činností na území sídla
Špecifikácia:
Podľa miestnych podmienok zastavovacieho plánu obce
7
vypracovanie odborných vyjadrení k projektovej dokumentácii alebo iným formám stavieb na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb
Špecifikácia:
zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
7
príprava stanovísk k územnému konaniu o umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach,stavebnej uzávere
Špecifikácia:
zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
7
zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácie: urbanistické štúdie, generely, územný plán obce, územný plán zóny, verejná prerokovávanie dokumentácie a predkladanie ich návrhov na posúdenie štátnym orgánom, orgánom obce/mesta na schválenie
Špecifikácia:
zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
7
vybavovanie sťažností a petícií z oblasti územného plánu, stavebného poriadku a plnenia úloh podľa stavebného zákona
Špecifikácia:
zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
7
kontrola, podávanie podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb
Špecifikácia:
kontrola stavu udržiavacích prác, opráv a úprav stavieb a podávanie podnetov stavebnému úradu na nariadenie udržiavacích prác, nevyhnutných úprav a opráv stavieb
7
zabezpečovanie obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
Špecifikácia:
zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
7
zabezpečenie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov, zón, návrhov na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla
Špecifikácia:
zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zbezpečenie činnosti stavebného úradu.
    viac...