Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie plní úlohy štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v oblasti podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, cestnej dopravy, záznamových zariadení v cestnej doprave, pozemných komunikácií a elektronického mýta. Zabezpečuje úlohy zberného miesta údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy
Referent dopravy a pozemných komunikácií
Zamestnanec na doprave a pozemných komunikáciách
Zamestnanec odboru dopravy a pozemných komunikácií
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
viac...
ISCO-08
3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08
3359025 - Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
6
správne právo, správny poriadok
Špecifikácia:
náležitosti rozhodnutí v správnom konaní
6
postupy pri udeľovaní a odnímaní inštruktorských oprávnení
Špecifikácia:
postupy pri vydávaní a odoberaní inštruktorských preukazov, pri vykonávaní v nich zmien a predlžovaní ich platnosti
6
metódy a formy overovania spôsobilosti technickej základne autoškôl
6
zásady spolupráce pri zabezpečovaní vykonávania inštruktorských skúšok
6
podmienky registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, dočasného pozastavenia platnosti registrácie, zmeny registrácie alebo zrušenia registrácie
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie vydaných registrácií na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku
6
postupy pri vydávaní kvalifikačných kariet vodičov
6
postupy pri udeľovaní a odnímaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a koncesií na výkon taxislužby
6
postupy pri povoľovaní športových a iných podujatí konaných na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu
6
metódy a formy zabezpečovania úloh cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach I., II. a III. triedy
6
metódy a formy zabezpečenia skúšok na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby
6
zásady povoľovania zvláštneho užívania diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom
6
postupy pri vydávaní a odnímaní licencie Spoločenstva a preukazov vodiča, vydávaní osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu
6
formy a metódy zberu údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému
6
podmienky a postupy predkladania návrhov na povolenie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
6
postupy a podmienky vypracovania návrhov registrácii a zrušení registrácie autoškôl, návrhov na udelenie a odňatie inštruktorských oprávnení, na vydávanie a odobratie inštruktorských preukazov, na vykonávanie v nich zmeny, na predĺženie ich platnosti
6
zásady a postupy zabezpečenia výkonu štátneho stavebného dohľadu
6
formy a postupy riadenia a kontroly výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkonu štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami
6
systém overovania spôsobilosti technickej základne autoškôl
6
podmienky ukladania pokút za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúvania priestupkov v I. stupni
Špecifikácia:
postupy zadávania uložených pokút do informačného systému
6
postupy a metódy vykonávania štátneho odborného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť cestnej dopravy, podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, autoškôl a pozemných komunikácií
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení
Špecifikácia:
postupy poskytovania údajov do jednotného informačného systému
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu
Špecifikácia:
postupy poskytovania údajov do jednotného informačného systému
6
zásady a postupy samostatného odborného spracovávania návrhov rozhodnutí v správnom konaní v I. stupni
6
metódy a postupy rozhodovania o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení
6
zásady a postupy prípravy návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
6
metódy a postupy rozhodovania o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a oprávnení na montáž plynových zariadení
6
požiadavky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení
6
metódy a formy zabezpečenia vykonávania skúšok na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov, navrhovania členov skúšobnej komisie, vydávania osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
6
vedenie evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu
Špecifikácia:
poskytovanie údajov do jednotného informačného systému
6
zabezpečenie skúšok na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby
Špecifikácia:
predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie členov skúšobných komisií, organizačno-technické zabezpečenie ich činnosti, vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby
6
predkladanie návrhov na povolenie zvláštneho užívania diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom na základe súhlasu dopravného inšpektorátu
6
predkladanie návrhov na udelenie a odňatie inštruktorských oprávnení
Špecifikácia:
vydávanie a odoberanie inštruktorských preukazov, vykonávanie v nich zmien a predlžovanie ich platnosti
6
zabezpečenie vykonávania skúšok na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov
Špecifikácia:
navrhovanie členov skúšobnej komisie, vydávanie osvedčení o základnej kvalifikácii a osvedčení o pravidelnom výcviku vodičov
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o udelení registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku vodičov, dočasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene registrácie alebo zrušení registrácie
6
ukladanie pokút za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúvanie priestupkov v I. stupni
Špecifikácia:
zadávanie uložených pokút do informačného systému
6
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškôl
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní v I. stupni
6
vypracovanie návrhov na povolenie športových a iných podujatí konaných na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu na základe súhlasu dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a oprávnení na montáž plynových zariadení
6
vydávanie kvalifikačných kariet vodičov
6
zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu
6
vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť cestnej dopravy, podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, autoškôl a pozemných komunikácií
6
príprava návrhov rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
6
riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkonu štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami
6
predkladanie návrhov na povolenie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality
6
spolupráca pri zabezpečovaní vykonávania inštruktorských skúšok
6
zabezpečovanie úloh zberného miesta údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému
6
vedenie evidencie vydaných registrácií na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku
6
zabezpečovanie úloh cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach I., II. a III. triedy
6
predkladanie návrhov na vydanie a odňatie licencie Spoločenstva a preukazov vodiča, vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu
6
predkladanie návrhov na udelenie a odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a koncesií na výkon taxislužby
6
vypracovanie návrhov rozhodnutí o registrácii a zrušení registrácie autoškôl
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa