Teatrológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Teatrológ

Teatrológ skúma rôznorodé dimenzie divadelného umenia v jeho jednotlivých zložkách - dráma, réžia, dramaturgia, herecká tvorba, scénografická a kostýmová tvorba, hudobná zložka a súvzťažnosti so spoločenskými a umeleckými procesmi. Mapuje dejiny a aktuálny stav divadelného umenia, rozvíja odbornú publikačnú činnosť zameranú na danú oblasť a rozvíja divadelno-kritickú činnosť prostredníctvom odbornej periodickej tlače a médií. Podieľa sa na organizácii odborných a edukačných podujatí - festivalov, workshopov a prednáškových cyklov.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Divadelný historik
Divadelný kritik
Divadelný vedec
Historik, teoretik, kritik divadelného umenia
Historik, teoretik, kritik pre dramatické umenia, balet, tanec a operu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08 2633003 - Historik, teoretik a kritik umenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 divadelné umenie
 • stupeň EKR 7 kultúra vybranej krajiny
 • stupeň EKR 7 teória divadla a drámy
 • stupeň EKR 7 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  dejiny dramatických umení (divadlo, dráma, film, hudobné a tanečné divadlo, performatívne umenia, scénografická a kostýmová tvorba)
 • stupeň EKR 7 divadelná a filmová kritika
 • stupeň EKR 7 filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
 • stupeň EKR 7 súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
 • stupeň EKR 7 princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
 • stupeň EKR 6 filmová veda
 • stupeň EKR 6 filmové a televízne umenie
 • stupeň EKR 6 edičná činnosť
 • stupeň EKR 6 žurnalistické žánre
 • stupeň EKR 6 história a dejiny kultúry
 • stupeň EKR 6 literatúra
 • stupeň EKR 6 filozofia
 • stupeň EKR 6 teórie a metódy spoločenských vied
 • stupeň EKR 6 psychológia tvorby a vnímania v umení
 • stupeň EKR 6 kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
 • stupeň EKR 6 dejiny filmu
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy a metodika vedeckej práce v divadelnom umení
 • stupeň EKR 7 teória hereckej tvorby
 • stupeň EKR 7 dejiny réžie
 • stupeň EKR 7 teoretické východiská tvorby drámy a javiskového diela
 • stupeň EKR 7 dejiny divadla
  Špecifikácia:
  vrátane dejín opery a hudobného divadla (EKR 6)
 • stupeň EKR 6 manažment kultúrnych inštitúcií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
  Špecifikácia:
  participácia na organizácii odborných a edukačných podujatí - festivalov, workshopov, prednášok a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
 • stupeň EKR 7 získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckej úrovne dramatických textov a inscenačnej tvorby
 • stupeň EKR 7 analýza a interpretácia umeleckých diel
  Špecifikácia:
  analýza a interpretácia divadelného diela v jeho komplexnosti, aplikácia teórie a dejín divadelného umenia vo vlastnom výskume, riešenie úloh spojených s analýzou divadelného diela
 • stupeň EKR 7 skúmanie historických, spoločenských a estetických súvislostí dramatických diel
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie výskumných projektov
  Špecifikácia:
  v oblasti dramatických umení
 • stupeň EKR 7 systematizácia poznatkov z oblasti dejín a teórie dramatických umení
  Špecifikácia:
  pre potreby pamäťových inštitúcií
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti dramatických umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci dramatických umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 formulácia vyjadrení v rámci divadelno-kritickej činnosti
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie