Titulkovač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Titulkovač

Titulkovač vytvára samostatne, resp. v spolupráci s prekladateľom titulky a vkladá ich do audiovizuálnych diel, televíznych programov, počítačových zobrazení, príp. iných nosičov záznamov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Tvorca titulkov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08 3435022 - Titulkovač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu Kaskadér, dablér, komparzista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
 • stupeň EKR 4 štylistika
  Špecifikácia:
  štylistické špecifiká tvorby titulkov
 • stupeň EKR 4 sémantika
  Špecifikácia:
  princípy zachovania sémantickej informácie v titulkoch
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 formáty a typy súborov podporujúce kódovanie titulkov
  Špecifikácia:
  znalosť bežne prijímaných typov súborov, profesionálnych formátov s vysokým rozlíšením a digitálnych formátov súborov
 • stupeň EKR 4 titulkovacie zariadenia a programy
 • stupeň EKR 4 formálne kritériá tvorby titulkov
  Špecifikácia:
  umiestnenie titulkov, ich rozloženie do riadkov, počet znakov, vzhľad titulkov, dĺžka zobrazenia a pod.
 • stupeň EKR 4 druhy titulkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 obsluha titulkovacieho zariadenia v priebehu prevádzkovania umeleckého diela, koordinácia vysielania titulkov na zobrazovacie panely podľa klavírneho výťahu, partitúry alebo scenáru
  Špecifikácia:
  obsluha zariadení a programov na automatické vytváranie a vkladanie titulkov do jednotlivých súborov
 • stupeň EKR 4 upravovanie textov na titulkovanie umeleckého cudzojazyčného diela, vrátane prekladov
 • stupeň EKR 4 písanie textov a titulkov audiovizuálnych diel na titulkovači v správnej grafickej a kompozičnej úprave
 • stupeň EKR 4 koordinácia vysielania titulkov a obrazu na zobrazovacích paneloch
 • stupeň EKR 4 spracovávanie titulkov do formy hlasových titulkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Štátna skúška z cudzieho jazyka

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie