Archeológ (výskumník)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje, prednáša a pedagogicky prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, § 35a ods. 3 písm. c)
ISCO-08
2632 - Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
SK ISCO-08
2632006 - Archeológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Archeológ

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
fyzická zdatnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geológia
Špecifikácia:
Základy geológie.
7
archeológia
Špecifikácia:
Biologická archeológia.
7
druhy keramiky a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Základy keramiky.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy pravekého, starovekého a stredovekého stavebníctva
7
hospodárske dejiny stredoveku
7
praveké, staroveké a stredoveké artefakty
7
dejiny praveku, staroveku a stredoveku
7
etnoarcheológia
7
teória terénneho výskumu
7
textilná produkcia praveku, staroveku a stredoveku
7
definícia archeológie
7
typy stredovekého osídlenia
7
numizmatika
Špecifikácia:
Stredoveká numizmatika.
7
koncepcia ochrany pamiatkového fondu
7
legislatívne normy na ochranu pamiatkového fondu
7
kultúrne pamiatky
7
pamiatkové rezervácie
7
pamiatkové zóny
7
ochranné pásma
7
svetové dedičstvo
7
podmienky a postupy vykonávania pamiatkového výskumu
7
podmienky a postupy vykonávania archeologického výskumu
7
evidencia a využívanie archeologických nálezísk
7

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa archeologického výskumu a činnosti archeológa
7
analýza a klasifikácia archeologického materiálu
7
zabezpečenie terénneho archeologického výskumu
7
využívanie GIS v archeológii
7
syntéza a klasifikácia údajov z rôznych archeologických zdrojov
7
muzeálne spracovanie archeologických nálezov
7
publikovanie, prednášanie a prezentovanie archeologických nálezov a výskumov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
evidencia a dokumentácia nálezov a archeologických nálezov
7
muzeálne spracovanie archeologických nálezov
Špecifikácia:
V zmysle zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
7
formulácia problémov a hypotéz
7
komunikácia s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
Špecifikácia:
Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, krajské pamiatkové úrady.
7
aplikácia informačných technológií v archeológii
7
koordinácia prác v rámci archeologického výskumu
7
využitie prístrojov a zariadení využívaných v archeologickej praxi
7

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.