Archeológ (výskumník)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Archeológ (výskumník)

Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje, prednáša a pedagogicky prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, § 35a ods. 3 písm. c)
ISCO-08 2632 - Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
SK ISCO-08 2632006 - Archeológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Archeológ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 geológia
  Špecifikácia:
  Základy geológie.
 • stupeň EKR 7 archeológia
  Špecifikácia:
  Biologická archeológia.
 • stupeň EKR 7 druhy keramiky a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Základy keramiky.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy pravekého, starovekého a stredovekého stavebníctva
 • stupeň EKR 7 hospodárske dejiny stredoveku
 • stupeň EKR 7 praveké, staroveké a stredoveké artefakty
 • stupeň EKR 7 dejiny praveku, staroveku a stredoveku
 • stupeň EKR 7 etnoarcheológia
 • stupeň EKR 7 teória terénneho výskumu
 • stupeň EKR 7 textilná produkcia praveku, staroveku a stredoveku
 • stupeň EKR 7 definícia archeológie
 • stupeň EKR 7 typy stredovekého osídlenia
 • stupeň EKR 7 numizmatika
  Špecifikácia:
  Stredoveká numizmatika.
 • stupeň EKR 7 koncepcia ochrany pamiatkového fondu
 • stupeň EKR 7 legislatívne normy na ochranu pamiatkového fondu
 • stupeň EKR 7 kultúrne pamiatky
 • stupeň EKR 7 pamiatkové rezervácie
 • stupeň EKR 7 pamiatkové zóny
 • stupeň EKR 7 ochranné pásma
 • stupeň EKR 7 svetové dedičstvo
 • stupeň EKR 7 podmienky a postupy vykonávania pamiatkového výskumu
 • stupeň EKR 7 podmienky a postupy vykonávania archeologického výskumu
 • stupeň EKR 7 evidencia a využívanie archeologických nálezísk

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa archeologického výskumu a činnosti archeológa
 • stupeň EKR 7 analýza a klasifikácia archeologického materiálu
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie terénneho archeologického výskumu
 • stupeň EKR 7 využívanie GIS v archeológii
 • stupeň EKR 7 syntéza a klasifikácia údajov z rôznych archeologických zdrojov
 • stupeň EKR 7 muzeálne spracovanie archeologických nálezov
 • stupeň EKR 7 publikovanie, prednášanie a prezentovanie archeologických nálezov a výskumov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 evidencia a dokumentácia nálezov a archeologických nálezov
 • stupeň EKR 7 muzeálne spracovanie archeologických nálezov
  Špecifikácia:
  V zmysle zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz
 • stupeň EKR 7 komunikácia s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
  Špecifikácia:
  Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, krajské pamiatkové úrady.
 • stupeň EKR 7 aplikácia informačných technológií v archeológii
 • stupeň EKR 7 koordinácia prác v rámci archeologického výskumu
 • stupeň EKR 7 využitie prístrojov a zariadení využívaných v archeologickej praxi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie