Pedagogický asistent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pedagogický asistent Pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. Podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496055/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
EN Teaching assistant
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2359
SK ISCO-08
2359001
ESCO
777
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2359001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základné pedagogické pojmy, základy didaktiky výchovno-vzdelávacej činnosti, výchovno-vzdelávací proces, ciele a obsah výchovy a vzdelávania.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzdelávanie a výchova v základnom školstve
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výchova a vzdelávanie zvlášť nadaných detí
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzdelávanie detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia (tzv. dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špeciálna pedagogika
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základné pojmy, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, problematika sociálneho znevýhodnenia, poruchy autistické a problematika integrácie postihnutých medzi intaktných žiakov.
Perspektíva: Aktuálna
4
pedagogická a sociálna psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Psychologická podstata výchovno-vzdelávacieho procesu, špecifiká osobnosti žiaka, východiská, zdroje a metódy poznávania osobnosti jedinca, pedagogická komunikácia, psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna patológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, sociálne deviácie, odlišnosti v práci so žiakmi z odlišného kultúrneho prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká komunít
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie podľa pokynov pedagogického zamestnanca
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie individuálnej pomoci pri príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiaka
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka, pedagógmi, poradenskými zariadeniami
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Organizácia otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi, stretnutí s rodičmi, pedagógmi a poradenskými zariadeniami.
Perspektíva: Aktuálna
4
navštevovanie rodín a komunít detí a žiakov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach mimoškolských aktivít
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy.
Perspektíva: Aktuálna
4
pedagogická asistencia (pomoc učiteľom), vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy pri výchovno-vzdelávacej činnosti podľa stanovených pokynov
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi pedagogického zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie pomoci a súčinnosť pri príprave učebných pomôcok
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie vhodných foriem podpory žiaka
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Využívanie vhodných metodických materiálov a pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese. Používanie špeciálnych prístupov a metód pri práci so žiakom.
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia vedomostí a zručností
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie základných pracovných a hygienických návykov žiakov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podpora sociálno-kultúrnej integrácie žiakov do školského prostredia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy, pomáhanie pri prekonávaní bariér.
Perspektíva: Aktuálna
4
sprevádzanie žiakov počas školských akcií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie rovností príležitostí vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zúčastňovanie sa vzdelávaní určených pre pedagogických asistentov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie pedagogického dozoru
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: poskytovanie prvej pomoci pri drobných úrazoch a poraneniach, pri život ohrozujúcich poraneniach a úrazoch
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie vzdelávacích a výchovných problémov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?