Pedagogický asistent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pedagogický asistent

Pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním lebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Pedagogický asistent sa podieľa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy Asistent majstra odbornej výchovy
Asistent pedagóga
Asistent učiteľa
Asistent vychovávateľa
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08 2359001 - Pedagogický asistent
Divízia SK NACE Rev. 2 Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu Pedagogický asistent

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 sociálna patológia
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, sociálne deviácie, odlišnosti v práci so žiakmi z odlišného kultúrneho prostredia.
 • stupeň EKR 4 formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
 • stupeň EKR 4 pedagogická a sociálna psychológia
  Špecifikácia:
  Psychologická podstata výchovno-vzdelávacieho procesu, špecifiká osobnosti žiaka, východiská, zdroje a metódy poznávania osobnosti jedinca, pedagogická komunikácia, psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov.
 • stupeň EKR 4 špecifiká komunít
 • stupeň EKR 4 základy pedagogiky
  Špecifikácia:
  Základné pedagogické pojmy, základy didaktiky výchovno-vzdelávacej činnosti, výchovno-vzdelávací proces, ciele a obsah výchovy a vzdelávania.
 • stupeň EKR 4 základy špeciálnej pedagogiky
  Špecifikácia:
  Základné pojmy, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým, telesným postihnutím, problematika sociálneho znevýhodnenia, poruchy autistické a problematika integrácie postihnutých medzi intaktných žiakov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 poskytovanie pomoci a súčinnosť pri príprave učebných pomôcok
 • stupeň EKR 4 poskytovanie individuálnej pomoci pri príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiaka
 • stupeň EKR 4 orientácia v štátnych a školských vzdelávacích programoch a v obsahu vzdelávania v jednotlivých predmetoch
 • stupeň EKR 4 využívanie vhodných foriem podpory žiaka
  Špecifikácia:
  Využívanie vhodných metodických materiálov a pomôcok špeciálny prístup a metóda práce so žiakom.
 • stupeň EKR 4 podpora sociálno-kultúrnej integrácie žiakov do školského prostredia
  Špecifikácia:
  Uľahčovanie adaptácie žiaka na prostredie školy, pomáhanie pri prekonávaní bariér.
 • stupeň EKR 4 pedagogická asistencia (pomoc učiteľom), vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy pri výchovno-vzdelávacej činnosti podľa stanovených pokynov
  Špecifikácia:
  Spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi pedagogického zamestnanca.
 • stupeň EKR 4 vytváranie základných pracovných a hygienických návykov žiakov
 • stupeň EKR 4 riešenie vzdelávacích a výchovných problémov
 • stupeň EKR 4 komunikácia a spolupráca s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka, pedagógmi, poradenskými zariadeniami
  Špecifikácia:
  Organizácia otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi, stretnutí s rodičmi, pedagógmi a poradenskými zariadeniami.
 • stupeň EKR 4 aktualizácia vedomostí a zručností
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie podľa pokynov pedagogického zamestnanca
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach mimoškolských aktivít
  Špecifikácia:
  Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie