Majster odbornej výchovy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní praktického vyučovania žiakov, odbornej výchovy a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy Majster odborného výcviku, majster
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:

viac...
ISCO-08 2320 - Majstri a lektori prípravy na povolanie
SK ISCO-08 2320001 - Majster odbornej výchovy
Divízia SK NACE Rev. 2 Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu Majster odbornej výchovy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
 • stupeň EKR 4 metodika vzdelávania odborných predmetov
 • stupeň EKR 4 metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
 • stupeň EKR 4 riešenie výchovných problémov
 • stupeň EKR 4 riešenie študijných problémov
 • stupeň EKR 4 didaktika a didaktická technika
 • stupeň EKR 4 psychológia
  Špecifikácia:
  Základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu a odbornej výchovy.
 • stupeň EKR 4 všeobecná pedagogika
  Špecifikácia:
  Základy všeobecnej pedagogiky.
 • stupeň EKR 4 didaktika odborných vyučovacích predmetov
 • stupeň EKR 4 formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a postupy pracovných operácií
 • stupeň EKR 4 metodika odborného výcviku
 • stupeň EKR 4 vzdelávanie a výchova v strednom školstve
 • stupeň EKR 4 odborná spôsobilosť v príslušnom odbore
 • stupeň EKR 4 výchova proti šikanovaniu
 • stupeň EKR 4 postupy vedenia pedagogickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 organizácia školského roku
 • stupeň EKR 4 právne, ekonomické a etické aspekty práce v strednom školstve
 • stupeň EKR 4 princípy duálneho vzdelávania
 • stupeň EKR 4 štruktúra zamestnávateľov v odvetví a danom regióne
 • stupeň EKR 4 formy spolupráce so zamestnávateľmi pri uskutočňovaní odbornej prípravy
 • stupeň EKR 4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 metodické usmerňovanie a spolupráca s inštruktormi odborného výcviku u právnických a fyzických osôb
 • stupeň EKR 4 realizácia výchovných a vzdelávacích procesov v rámci odborného výcviku
 • stupeň EKR 4 zisťovanie spätnej väzby a zohľadnenie zistení
 • stupeň EKR 4 príprava učebných a výchovných pomôcok pre žiakov
 • stupeň EKR 4 realizácia prípravy na vyučovanie s rešpektovaním didaktických postupov
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie tematických plánov učiva na vyučovacie hodiny a organizovanie odborného výcviku
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód, aplikovanie systémového prístupu k modernej výučbe odborných predmetov
 • stupeň EKR 4 vedenie pedagogickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka a podobne.
 • stupeň EKR 4 spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, zamestnávateľskými zväzmi, s psychológmi, ďalšími učiteľmi a vychovávateľmi
 • stupeň EKR 4 aplikovanie psychologických poznatkov
  Špecifikácia:
  Spôsoby prezentácie učiva, motivácia, diagnostika a hodnotenie, interakcia a komunikácia so žiakmi.
 • stupeň EKR 4 rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a pravidelné overovanie a hodnotenie práce žiakov a ich dosiahnutých výsledkov
 • stupeň EKR 4 analýza a vyhodnotenie vlastnej pedagogickej činnosti
 • stupeň EKR 4 poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti
 • stupeň EKR 4 spolupráca s výchovným poradcom
 • stupeň EKR 4 riešenie disciplinárnych priestupkov
 • stupeň EKR 4 vedenie žiakov (študentov) pri vykonávaní praktických činností
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov
 • stupeň EKR 4 aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
 • stupeň EKR 4 motivovanie žiakov k záujmu o učivo
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri plánovaní a stanovovaní rozvrhu vyučovacích hodín
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na klasifikačné porady
 • stupeň EKR 4 overovanie úrovne pochopenia učiva
 • stupeň EKR 4 protidrogová prevencia
 • stupeň EKR 4 výchova proti šikanovaniu
 • stupeň EKR 4 príprava učebne praktického vyučovania
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri príprave a organizácií školského roka

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie