Strojársky technológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky technológ zabezpečuje tvorbu technologických postupov na výrobu, montáž, príp. demontáž a opravy strojárskych výrobkov, v ktorom určuje popis operácií, potrebné náradie, prípravky a meradlá. Pri technologických postupoch na výrobu strojárskych výrobkov tiež určuje polotovar, z ktorého bude tento výrobok vyrábaný. Zabezpečuje tvorbu nastavovacích plánov nových produktov a tvorbu alternatívnych plánov. Vykonáva technologické skúšky, realizuje zmenové konania, stanovuje výrobné časy pri tvorbe kalkulácií, vypracováva odchýlky od výrobného procesu a navrhuje investície. Tvorí, overuje, upravuje a mení technologickú dokumentáciu, vypracováva materiálové a výkonové normy na cenotvorbu a vykonáva technologický dozor pri tvorbe prototypov. Podieľa sa na preberaní strojov, rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z hľadiska znižovania nákladov, t. j. znižovanie času, nákladov na náradie a nezhodné diely.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Samostatný strojársky technológ
Strojný inžinier - technológ
Technológ v automobilovej výrobe
Technológ v strojárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115001 - Strojársky technológ (okrem zvárania)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby ocele
4
technológia výroby kovov a zliatin
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia.
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
technológia tvárnenia kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa kovania.
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
4
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
4
konštrukčné časti strojov
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
strojné mechanizmy
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
technické parametre strojárskych výrobkov
4
technológia brúsenia
Špecifikácia:
Nutná pre technológa brúsenia.
4
technológia frézovania
Špecifikácia:
Nutná pre technológa frézovania.
4
technológia galvanického pokovovania
Špecifikácia:
Nutná pre technológa galvaniky.
4
technológia obrábania kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia, valcovania.
4
technológia povrchových úprav kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa povrchových úprav.
4
technológia sústruženia
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia.
4
technológia tavenia kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa kalenia.
4
technológia tepelného spracovania kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa kalenia.
4
technológia valcovania kovov
Špecifikácia:
Nutná pre technológa valcovania.
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
Špecifikácia:
Nutná pre technológa vŕtania.
4
zásady a postupy konštruovania z kovu
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba postupu práce a technologických podmienok sústruženia, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálu
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia.
4
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Špecifikácia:
Nutná pre technológa brúsenia.
4
modifikácie programu pre cnc sústruhy a vyvrtávačky
Špecifikácia:
Nutná pre technológa sústruženia.
4
modifikácie programu pre cnc frézky, hobľovačky, obrážačky a preťahovačky
Špecifikácia:
Nutná pre technológa frézovania.
4
modifikácie programu pre cnc brúsky
Špecifikácia:
Nutná pre technológa brúsenia.
4
modifikácie programu pre cnc vŕtačky a súradnicové vyvrtávačky
4
orientácia v normách kvality v strojárstve
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
4
vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
4
spracovanie pokladov pre cenové kalkulácie strojárskych výrobkov
4
posudzovanie technológie konštrukcie
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
4
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
4
tvorba alternatívnych plánov v strojárskej výrobe
4
vykonávanie technologických skúšok v strojárskej výrobe
4
optimalizácia procesov strojárskej výroby z pohľadu znižovania nákladov
4
zisťovanie odchýlok od výrobného procesu v strojárstve
4
riešenie operatívnych problémov v strojárskej výrobe
4
stanovenia výrobných časov pri tvorbe kalkulácií v strojárskej výrobe
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa