Správca databáz

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Správca databáz Správca databáz vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti správy štruktúrovaných dát, datasetov, relačných databáz alebo iných databáz. Správca databáz spravuje používateľské účty (prístupy k databázam), operatívne analyzuje a odstraňuje chyby databáz, zálohuje dáta alebo databázy, optimalizuje chod databázy, identifikuje problémové oblasti a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Zabezpečuje inštaláciu, konfiguráciu, testovanie a monitoring databázových systémov, migráciu dát, generovanie výstupov, vytváranie relácií a spájanie dát, zostavuje reporty a dokumentáciu k databázam. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom databázových systémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17927/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
EN Database administrator
SK Databázový administrátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundation, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné. Rovnako akceptovateľným smerom je relevantná priemyselná certifikácia, napr. LPIC-3 Enterprise professional Virtualization and HA.


Certifikácia v oblasti administrácie IT systémov, serverových a/alebo cloud riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure Administrator Associate, Azure Infrastructure and Deployment, prípadne Azure Integration and Security. Ďalej alternatívne AWS Professional, AWS Operations, Storage, Networking, Linux administrator LPIC-2 alebo LPIC-3.


Certifikácia v oblasti administrácie a inžinieringu databázových riešení a platforiem
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Data Engineer, MS SQL Server Administrator, Oracle Certified Professional (mySQL, 12C), IBM Certified Database Administrator (DB2), prípadne iné ekvivalentné certifikáty zamerané na iné databázové (SQL ako aj NoSQL) riešenia a platformy.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2521
SK ISCO-08
2521002
ESCO
953
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2521002

Kompetencie

Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Budúca
6
informatika
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dopytovacie jazyky
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika organizácie informácií dotknutej domény
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika riadenia a správy bázy dát
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy testovania, zálohovania, zabezpečenia a dokumentovania databázy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné politiky, štandardné techniky napádania databázovej vrstvy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy procesného riadenia IT systémov (ITIL) a základné procesy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
opodstatnenie relácií medzi tabuľkami relačnej databázy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
charakteristika databázových systémov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
alternatívne databázové technológie
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
databázové systémy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ochrany databáz
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy správy používateľských účtov/prístupov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy optimalizácie riešení databázy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trendy v oblasti technického a koncepčného rozvoja informačných technológií
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy inštalácie jednotlivých aplikácií alebo softvéru
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štruktúra a metodika dopytových jazykov pre prácu s databázami typu NoSQL
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a spôsoby tvorby reportov a záverečných správ z oblasti IT
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy komunikačných rozhraní, systémová integrácia
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie a upravovanie tabuľkového priestoru
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a tvorba jednoduchších skriptov
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Napr. na dávkové spracovanie, zálohovanie, presuny dát, kontrolné úlohy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dátového modelu
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie dátového modelu
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
použitie jazyka UML v navrhovaných modelových riešeniach
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia jazyka SQL
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
migrovanie dát medzi softvérovými aplikáciami
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia databázy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spravovanie používateľských účtov/prístupov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zálohovanie a obnovovanie databáz
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie prevádzkovej dokumentácie v rámci správy databáz
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
generovanie výstupov podľa zadania
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: S porozumením v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie poradenstva v doméne databázy
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodicko – technická a základná poradenská pomoc používateľom IT systému
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštalácia bezpečnostných záplat, opravných balíkov a aktualizácií databázových systémov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh, inštalácia a konfigurácia serverov a OS
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Budúca
6
zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného chodu databázových systémov
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?