Správca databáz

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Správca databáz

Správca databáz udržuje databázu, spravuje používateľské účty/prístupy, zálohuje a optimalizuje chod databázy, identifikuje problémové oblasti a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Databázový administrátor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2521 - Dizajnéri a správcovia databáz
SK ISCO-08 2521002 - Správca databáz
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Správca IT systémov, databáz a sietí

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
 • stupeň EKR 6 metodika organizácie informácií dotknutej domény
 • stupeň EKR 6 postup návrhu databázy
 • stupeň EKR 6 opodstatnenie relácií medzi tabuľkami relačnej databázy
 • stupeň EKR 6 charakteristika databázových systémov
 • stupeň EKR 6 výber z alternatívnych databázových technológií
 • stupeň EKR 6 alternatívne databázové technológie
 • stupeň EKR 6 optimalizácia riešenia databázy
 • stupeň EKR 6 testovanie, zálohovanie, zabezpečenie a dokumentovanie databázy
 • stupeň EKR 6 postupy správy používateľských účtov/prístupov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 spravovanie používateľských účtov/prístupov
 • stupeň EKR 6 migrovanie dát medzi softvérovými aplikáciami
 • stupeň EKR 6 zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného chodu databázových systémov
 • stupeň EKR 6 zálohovanie a obnovovanie databáz
 • stupeň EKR 6 riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
 • stupeň EKR 6 vytváranie prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 navrhovanie dátového modelu
 • stupeň EKR 6 analýza dátového modelu
 • stupeň EKR 6 správa používateľských účtov/prístupov
 • stupeň EKR 6 monitorovanie a upravovanie tabuľkového priestoru
 • stupeň EKR 6 optimalizácia databázy
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 6 inštalácia bezpečnostných záplat, opravných balíkov a aktualizácií databázových systémov
 • stupeň EKR 6 čítanie odborných textov z oblasti IKT
  Špecifikácia:
  S porozumením v cudzom jazyku.
 • stupeň EKR 6 aplikácia jazyka SQL
 • stupeň EKR 6 poskytovanie poradenstva v doméne databázy
 • stupeň EKR 6 generovanie výstupov podľa zadania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie