Špecialista v oblasti záhradníctva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v oblasti záhradníctva

Špecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania záhradníckych rastlín.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Záhradník špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132004 - Špecialista v oblasti záhradníctva
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 ovocinárstvo
 • stupeň EKR 6 dendrológia
 • stupeň EKR 6 spôsoby realizácie a údržby zelene
  Špecifikácia:
  Vrátane údržby parkov, športových plôch a iných vegetačných prvkov.
 • stupeň EKR 6 floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
 • stupeň EKR 6 arboristika
 • stupeň EKR 6 metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
 • stupeň EKR 6 stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
 • stupeň EKR 6 spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
 • stupeň EKR 6 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 6 vinohradníctvo
  Špecifikácia:
  Náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd.
 • stupeň EKR 6 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 6 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 6 agrochémia
 • stupeň EKR 6 pedológia
  Špecifikácia:
  Vedomosti o vzniku pôdy, druhoch, typoch, vlastnostiach pôdy, obsahu živín a humusu v pôde, pôdnej reakcii pôdy a pod.
 • stupeň EKR 6 biológia
 • stupeň EKR 6 manažment závlah
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 klimatológia
 • stupeň EKR 6 technológie a prevádzka skleníkových systémov
 • stupeň EKR 6 spôsoby pestovania rastlín
  Špecifikácia:
  Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 komplexné riadenie záhradníckej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane riadenia jednotlivých úsekov záhradníckej výroby a ich zamestnancov. Riadenie zberu, pozberových úprav a expedície záhradníckych produktov.
 • stupeň EKR 6 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
  Špecifikácia:
  Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
 • stupeň EKR 6 tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
  Špecifikácia:
  Hnojenie záhradných rastlín - aplikácia výživy, postrekov, prírodných hnojív a iných chemických látok používaných v záhradníctve, vrátane aplikácie ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom.
 • stupeň EKR 6 kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 6 zostavovanie komplexných plánov záhradníckej výroby
 • stupeň EKR 6 zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v záhradníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 koordinácia činností v oblasti dodávateľských a odberateľských vzťahov
  Špecifikácia:
  V oblasti záhradníctva.
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • stupeň EKR 6 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovania žiadosti o poľnohospodárske dotácie.
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie predpestovania sadby a rozmnožovania rastlín
  Špecifikácia:
  Vrátane generatívneho a vegetatívneho rozmnožovania škôlkarského materiálu v ovocných škôlkach a rozmnožovania rastlín v laboratóriu metódou \"in vitro\".
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie výsadby, pestovania a ošetrovania rastlín v záhradníctve
  Špecifikácia:
  Ide o rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie