Zdravotníctvo

Základným poslaním sektora zdravotníctvo na Slovensku je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu tak, aby bola dostupná geograficky, časovo i finančne.

Zdravotníctvo bude v nasledujúcom desaťročí čeliť viacerým zásadným výzvam. Základným poslaním je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude geograficky, časovo i finančne  dostupná pre celú populáciu. Vzhľadom na to bude potrebné predefinovať stratégiu tak, aby sa toto poslanie naplnilo.

Jednou z najväčších výziev bude nedostatok zdravotníckeho personálu (celkovo v EÚ chýba viac ako milión zdravotníckych pracovníkov), od ktorého sa bude odvíjať geografická dostupnosť a komplexnosť zdravotnej starostlivosti vo všetkých zložkách sektora. Zároveň s príchodom nových technológií sa mení aj prístup k pacientovi, ktorý by mal byť v centre zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Zmenou manažmentu pacienta bude potrebné meniť aj rozsah a štruktúru vzdelávania, kompetencie jednotlivých rolí a pod. V oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bude potrebné využívať možnosti informačných technológií, simulovanej výučby, ďalších IT aplikácií a smart prístrojov.

Zdravotníctvo budúcnosti kladie dôraz na prevenciu. Vďaka tomu by sa mohla predĺžiť dĺžka života prežitá v zdraví a zmierniť tlak na zdravotnícky systém. Na prevenciu je potrebné využiť možnosti internetového vzdelávania občanov, čo ale predpokladá vytvorenie kvalitných odborných odporúčaní so známymi rizikovými faktormi ochorení. Investovanie do prevencie ochorení sa oplatí nielen z dôvodu zlepšenia kvality života a zdravia, ale prinesie aj ekonomické výhody pre celú spoločnosť. Je dôležité využiť možnosti a záujem mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku elektronicky sa vzdelávať, ako aj ich chuť žiť zdravo a dlhodobo plnohodnotne. Zároveň je potrebné ich odborne informovať o priebehu starnutia a pripraviť ich na tento proces. 

Nevyhnutnosťou bude aj transformácia systému zdravotnej starostlivosti a vytvorenie trvalých a najmä funkčných partnerstiev medzi zdravotníctvom, sociálnymi a komunitnými službami. V oblasti sociálnej starostlivosti je potrebné uvedomiť si špecifikum Slovenska, ktorým je pomerne početné zastúpenie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len ,,MRK”). Je nevyhnutné intenzívnejšie zamerať pozornosť aj na túto znevýhodnenú skupinu a zlepšiť jej sociálne podmienky a pracovné postavenie. Pracovné možnosti a lepšia ekonomická situácia prinesú zlepšenie aj ich zdravotnej situácie a tým zároveň aj zmiernenie tlaku na zdravotnú starostlivosť.

Na pacienta orientovaná starostlivosť bude nefunkčná bez jasne zadefinovanej „cesty pacienta“ v systéme a jeho nárokov (práv aj povinností) na čerpanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Veľkou výzvou zdravotníctva v nasledujúcom desaťročí bude pribúdanie psychických chorôb, čo súvisí aj s rýchlym rozvojom informačných technológií, on-line komunikácie, so sociálnou izoláciou a pod. Bude nevyhnutné sa na túto novú „pandémiu“ pripraviť a „personálne posilniť´ kapacity odborníkov poskytujúcich tento druh zdravotnej starostlivosti (psychológovia, psychiatri).

Určite bude dôležité sa venovať aj pripravenosti ľudských zdrojov v súvislosti s príchodom nových technológií, ktoré zjednodušujú a zrýchlia prístup k zdravotnej starostlivosti – ako napríklad telemedicína, používanie aplikácií a smart prístrojov, mikromedicína, robotizované pracoviská, využívanie umelej inteligencie v diagnostike ochorení a pod. V tejto oblasti je už teraz nevyhnutná spolupráca medicínsky vzdelaných ľudí s IT odborníkmi.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.