Poslanie sektora

Poslaním sektora je profesionálne poskytovanie komplexných odborných sociálnych služieb pre všetky vrstvy obyvateľstva. S tým súvisí aj neustále zvyšovanie rozvoja a úrovne ľudského potenciálu na základe individuálneho prístupu, v súlade s platnou legislatívou a aplikovanie nových trendov a inovácií na zlepšenie a zefektívnenie sociálnych služieb a potrieb obyvateľstva.

Pozitívne ovplyvňovanie rozvoja ľudského potenciálu, budovanie personálnych kapacít a modernizácia sociálnych služieb tak zahŕňa predovšetkým:

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, prostredníctvom ktorej štát podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie ich sociálnych potrieb. Nepriaznivá sociálna situácia predstavuje oslabenie alebo stratu schopnosti riešiť vzniknutú situáciu tak, aby toto riešenie podporovalo sociálne začlenenie a ochranu pred sociálnym vylúčením, napríklad z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu, krízovej sociálnej situácie, pre životné návyky a spôsob života vedúci ku konfliktu so spoločnosťou, pre sociálne znevýhodňujúce prostredie, ohrozenie práv a záujmov trestnou činnosťou inej fyzickej osoby alebo z iných závažných dôvodov.

Zvyšujúci sa podiel sociálne vylúčených obyvateľov vytvára dopyt a vyššie nároky na odborných pracovníkov sociálnych služieb krízovej intervencie a poradenských služieb. Trend starnutia celej populácie zároveň vyžaduje zavedenie systematického prognózovania pracovnej sily v sociálnych službách a analýzu trhu práce v sociálnych službách, s akceptovaním lokálnych individuálností a potrieb.

Úsilím sektorovej rady pre sociálne služby je reagovať na kľúčové trendy v oblasti rozvoja sociálnych služieb 21. storočia, poskytovať spätnú väzbu a podporu pri postupnom presadzovaní moderných trendov v poskytovaní sociálnych služieb na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni (rozvoj nových technológií, technologických zariadení a informatizácie v sociálnych službách, s dôrazom na efektívne plánovanie a rozvoj ľudského kapitálu v sociálnych službách). Naplnenie tohto cieľa si vyžaduje spoluprácu a dosiahnutie zhody všetkých zainteresovaných strán. Príspevkom sektorovej rady je monitorovanie potrieb trhu práce v tomto sektore a ich prepojenie so systémom celoživotného vzdelávania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.