Manažérske zhrnutie

Zoznamy kritických a kľúčových činiteľov vychádzajú z PESTLE a SWOT analýz, ktoré sú založené na skúsenostiach odborníkov z praxe, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto dokumentu.

Kritické činitele – zdravotníctvo

Kľúčové činitele – zdravotníctvo

Kritické činitele – sociálne služby

Kľúčové činitele – sociálne služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.