Výchova a šport

Šport

Šport ako segment sektora vzdelávania, výchovy a športu má multidisciplinárny a medzirezortný charakter. Šport presahuje do ďalších sektorov a oblastí ako sú školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, cestovný ruch, obchod, hospodárstvo. Hlavné strategické ciele odvetvia športu sú zdravá a aktívna populácia a úspešná športová reprezentácia krajiny. Cieľ zameraný na podporu zdravia a zdravého životného štýlu prostredníctvom zdraviu prospešných pohybových a športových aktivít je doménou športu pre všetkých, ale taktiež patrí medzi výchovné priority systému výchovy a vzdelávania, počnúc od predprimárneho vzdelania až po vysokoškolské vzdelanie. V školskom systéme tento cieľ plnia predovšetkým učitelia telesnej a športovej výchovy, učitelia pre primárne a predprimárne vzdelávanie. Okrem ekonomického prínosu má šport významnú sociálnu a vzdelávaciu funkciu. Predstavuje dôležitý nástroj socializácie, sociálnej inklúzie, sociálnej súdržnosti, výchovy k zdravému životnému štýlu, spoločenským a etickým hodnotám.

V organizovanom, výkonnostnom športe zastrešovanom športovými zväzmi a klubmi pracuje na Slovensku vyše 294 000 osôb, ktoré pôsobia ako športovci alebo športoví odborníci (tréneri, inštruktori, rozhodcovia, administrátori, funkcionári športových zväzov a pod.).

Medzi hlavné trendy vplývajúce na tento segment bude patriť komercializácia; zvyšujúce sa investície štátneho a súkromného sektora do športových vrcholových súťaží a športovej infraštruktúry; zvyšujúce sa nároky na uplatňovanie bezpečnostných opatrení, moderného technického zabezpečenia významných športových podujatí, ako aj tréningového procesu. Zároveň rastie tlak na udržateľnosť a dodržiavanie environmentálnych noriem, najmä v súvislosti s výstavbou športovej infraštruktúry. Z pohľadu ľudských zdrojov sa v rámci športových subjektov začali vytvárať oddelenia udržateľnosti a funkcie manažéra udržateľnosti. Vplyvom digitalizácie sa očakáva nárast dopytu po nových špecialistoch v oblasti spracovania dát v športe.

So zvyšujúcimi sa investíciami do vrcholového športu a rastúcim záujmom médií, ako aj narastajúcou potrebou ľudí hýbať sa a športovať vo voľnom čase, má toto odvetvie potenciál byť hnacím motorom inovácií, predovšetkým v rámci technologických a sociálnych inovácií, ktoré prinášajú výhody z hľadiska ekonomickej atraktivity a súvisiaceho rastu trhu práce. V budúcnosti sa preto očakáva zvýšenie počtu a foriem nových inovatívnych nositeľných elektronických doplnkov (wearables) alebo inovácií v textilných technológiách, či dizajne. Rovnako tak aj v takých oblastiach ako je predchádzanie úrazom, športová výživa alebo biomechanika, ktoré vyplývajú z extrémne súťaživého prostredia v športe a potreby dosahovania športovej výkonnostnej excelentnosti. 

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo je prierezovou témou, ktorá je aktuálna v rôznych stupňoch formálneho vzdelávania, ako aj v oblasti práce s mládežou a vo vzdelávaní dospelých. Cieľom tohto segmentu nie je len uchádzačom nájsť prácu, ale aj pomôcť im nájsť kariérnu cestu a tým ich podporiť v kariére. Dôležité je pri tom zachovanie autonómie vzdelávajúceho sa. Kariérová výchova a kariérové poradenstvo predstavujú most medzi sektorom vzdelávania a trhom práce.

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo by mali pomôcť jedincovi spoznať svoje silné a slabé stránky. Cieľom je predovšetkým posilnenie silných stránok jedinca, jeho osobnostný rast a následne zvýšenie jeho konkurencieschopnosti na trhu práce. Dôležitou úlohou je pomoc pri orientácii na trhu práce, v možnostiach zamestnania a pomoc pri vyhľadávaní najvhodnejších pracovných pozícií. Kariérové poradenstvo nepredstavuje iba jednorazový úkon, ale naopak dlhodobý proces, ktorý má motivovať učiaceho sa myslieť na budúcnosť už počas vzdelávania. Vďaka tomu je následne schopný identifikovať svoje priority a možnosti a smerovať svoje úsilie. Kariérové poradenstvo ďalej zahŕňa špecifické vzdelávanie orientované na získanie zručností potrebných pri hľadaní zamestnania, napríklad v oblasti komunikačných zručností.

Aj keď tento segment je súčasťou sektoru vzdelávania už dlhšie, neposkytuje ucelené a všeobecne dostupné penzum služieb, ktoré by boli priamo integrované do prípravy absolventov. Rastúci význam tohto segmentu, ako aj rastúce množstvo dát a nástrojov v tejto oblasti znamenajú potrebu kvalitne vzdelaných odborníkov. Nakoľko príprava odborníkov v oblasti kariérového poradenstva vo formálnom vzdelávaní fakticky absentuje, bude potrebné, aby vznikli nové vzdelávacie a študijné programy zamerané na túto problematiku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.