Kritické činitele

NÁZOVPOPIS KRITICKÉHO ČINITEĽA
NEZÁUJEM O ŠTÚDIUM STAVEBNÝCH ODBOROV (SOŠ, SPŠ, VŠ)Už súčasný stav v počte žiakov v stavebných učebných odboroch je kritický, množstvo absolventov dlhodobo nepokrýva prirodzený úbytok pracovníkov.
DEFRAGMENTÁCIA VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ – ZNÍŽENIE ÚROVNE VZDELÁVANIA. POTREBA ZMENY MODELU FINANCOVANIA ŠKÔL, NIE NA ZÁKLADE POČTU ŠTUDENTOV, ALE NA ZÁKLADE KVALITY ŠKÔLOdbor geodézia a kartografia sa vyučuje vo veľkom počte stredných odborných škôl (za posledných 25 rokov vrástol ich počet z 2 na cca 12) a vysokých škôl (nárast z 2 na 4 a je tendencia k ďalšiemu nárastu). Znamená to zvýšenú potrebu pedagogických zamestnancov a garantov štúdia. V skutočnosti to ale vedie k zníženiu kvality a obsahu vzdelávania.
OBMEDZOVANIE STAVEBNEJ PRODUKCIE KLESANÍM KÚPYSCHOPNOSTI OBYVATEĽSTVAKlesaním kúpyschopnosti obyvateľstva v dôsledku nízkych zárobkov a neustále sa zvyšujúcich cien v sektore prichádza k postupnému obmedzovaniu stavebnej produkcie.
DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZAŤAŽENIE ŽIVNOSTNÍKOVŽivnostníci sa významne podieľajú na produkcii v stavebníctve, buď ako dodávatelia stavebných prác alebo ako pracovníci stavebných spoločností. Ich daňové a odvodové zaťaženie prináša riziko znižovania počtu pracovníkov v sektore v dôsledku rušenia živnosti.
UKONČENIE DOTÁCIÍ ZO STRANY ŠTÁTUDotácie umožňujú udržať objemy požadovaných výkonov v sektore (rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, dotácie na zníženie energetickej náročnosti stavieb a pod.)
MNOŽSTVO LEGISLATÍVNYCH ZMIENNeustále legislatívne zmeny kladú obrovské nároky na riadiacich pracovníkov, v prípade menších firiem ide už v súčasnosti o takmer nezvládnuteľný proces.
ODCHOD KVALIFIKOVANEJ PRACOVNEJ SILYOdchod schopných, vzdelaných a remeselne zručných ľudí do vyspelých zahraničných krajín a oblastí po ukončení štúdia, respektíve v tzv. najproduktívnejšom veku t.j. 30 – 45 rokov.
PRÍCHOD PRACOVNÝCH SÍL ZO ZAHRANIČIAPríchod pracovných síl so zahraničia s minimálnou vedomostnou bázou a bez pracovných návykov s osobitným zreteľom na segment stavebníctva.
PREDPISY A OBMEDZENIAZahltenie samotných stavebných a technologických procesov narastajúcimi predpismi a obmedzeniami najmä administratívno-legislatívneho charakteru.
EKONOMICKÁ STAGNÁCIA, PRÍPADNE KRÍZANástup prípadnej ekonomickej krízy okamžite zabrzdí celý sektor, viď rok 2008/2009.
NEUDRŽANIE KROKU VYBAVOVANIA STAVEBNÝCH VÝROBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PROCESOVNeudržanie kroku vybavovania stavebných výrobných a technologických procesov dostatočnými technickými podpornými nástrojmi (IT technika, robotizácia, manipulačná technika a pod….) v procese realizácie stavieb, a to najmä v segmente malých a stredných stavebných objektov a stavieb.
PRESKUPENIE A GLOBALIZÁCIA DOMÁCICH ORGANIZÁCIÍ A FIRIEM V SEGMENTEPreskupenie a globalizácia domácich organizácií a firiem v segmente, uprednostňujúcich do budúcna lacnejšie riešenia a prijatie lukratívnych nosných stavebných zákaziek s nižšími nárokmi na servis a realizáciu v krajinách tretieho sveta a rozvojových krajinách.
NEGATÍVNY VÝVOJ NA TRHOCH EÚ A VO SVETEPotenciálny negatívny vývoj na trhoch EÚ a vo svete, možný cyklus hospodárskej krízy s predpokladaným nástupom v rokoch 2022 – 2023 a dopadmi reštrukturalizácie a úspor v rokoch 2023 – 2028, čo zapríčiní možný významný pokles investícií a projektovania nových stavebných diel a systémov.
NOVÉ PRISTUPUJÚCE KRAJINY EÚVstup zahraničných výrobných kapacít a podnikov (vo väčšej miere) z budúcich pristupujúcich krajín EÚ a východnej Európy s nižšími režijnými a realizačnými nákladmi.
NEÚMERNÝ NÁRAST CIEN VSTUPOVNeúmerný nárast cien vstupov – stavebných materiálov, technológií a zariadení, zapríčinených neúmerne a ekonomicky neudržateľne narastajúcimi nákladmi, sociálno-politickými obmedzeniami a environmentálnymi normami, bezprostredne ovplyvňujúcimi konečné ceny stavieb a systémov.
NEZODPOVEDNOSŤ NIEKTORÝCH VEĽKÝCH STAVEBNÝCH ORGANIZÁCIÍPretrvávajúca nezodpovednosť niektorých veľkých stavebných organizácií – lídrov k problematike zamestnanosti, sociálnej a mzdovej politike a odmeňovaniu remeselníkov v riadnom pracovnom pomere a pôsobiacich na živnosti a v subdodávkach.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.