Kľúčové činitele

NÁZOVPOPIS KĽÚČOVÉHO ČINITEĽA
PRIJÍMANIE OPATRENÍ NA ZVYŠOVANIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM NA STAVEBNÝCH ŠKOLÁCHPostupne sa zvyšujúci počet propagačných aktivít organizovaných ÚOŠS, VÚC, SOŠ a zamestnávateľmi s cieľom vzbudiť u mládeže záujem o štúdium stavebných odborov. Prijatie koncepcie budovania a materiálno-technického vybavenia regionálnych odvetvových centier odborného vzdelávania. V súvislosti s tým vytvorenie podmienok pre vznik siete kampusov – centier excelentnosti pri školských zariadeniach. Kampusy by slúžili k prepojeniu školského, vedeckého a praktického prostredia v záujme rýchlejšieho rozvoja inovácií, či zlepšenia praktických zručností absolventov, a to aj na medzinárodnej úrovni.
DIGITALIZÁCIA STAVEBNÍCTVADigitalizácia otvára nové možnosti pri stavebných úpravách existujúcich budov, zvyšuje kvalitu a efektivitu vykonávania stavebných prác. Digitalizácia umožní zapracovávať do projektov najnovšie technologické riešenia a následne ich realizovať na stavbách. Investorom prináša vyššiu transparentnosť, kontrolu a plánovanie výstavby.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIEKvalitný zákon o verejnom obstarávaní. Zavedie do praxe spracovania vzorových typových riešení opakujúcich sa stavebných verejných zákaziek (napr. verejných priestorov, detských ihrísk, a pod.) ako pomôcky pre verejných obstarávateľov, aby dosiahli užívateľsky kvalitné i ekonomicky prijateľné výsledky.
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V STAVEBNÍCTVE – BUILDINGSMART INTERNATIONALBuildingSMART International je globálny súbor informácií opisujúcich obsah, formát, štruktúru, vzťah medzi stavebnými prvkami, ktorý sa používa na medzinárodné riadenie projektov v stavebníctve.
Kľúčový faktor:
– definovať produkty a procesy slovenského stavebníctva s presnými parametrami a vytvoriť verejne dostupnú, medzinárodnú databázu pre stavebníctvo
– implementovať do slovenského stavebníctva dátový slovník buildingSMART Data Dictionary (bSDD) s odbornou terminológiou zo stavebníctva, minimálne v troch svetových jazykoch
– nadviazať a zvýšiť spoluprácu s investormi z krajín EÚ a USA a zvýšiť objem investícií do stavebníctva
– vzdelávanie stavebných pracovníkov v oblasti medzinárodných dátových slovníkov
– vytvoriť návyky žiakov na dátovú komunikáciu
– definovanie správneho účelu digitalizácie stavebníctva: Tvrdenie, že digitalizácia je za účelom šetrenia, to nie je príliš originálny benefit.

Digitalizácia v stavebníctve primárne otvára možnosti:
– uplatniť v praxi inovatívne technické riešenia,
– sprehľadňuje špecifikácie a požiadavky
– otvára nové príležitosti na medzinárodnú dodávateľskú spoluprácu
– otvára nové príležitosti na spoluprácu so zahraničnými investormi
– globalizuje stavebníctvo.
DOPYT PO REZIDENČNÝCH NEHNUTEĽNOSTIACHNeustále pretrváva dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach, ktorý sa očakáva aj v budúcnosti.
SCEĽOVANIE POZEMKOV (POZEMKOVÉ ÚPRAVY V EXTRAVILÁNOCH) – URÝCHLENIE PRÍPRAVY INVESTIČNEJ VÝSTAVBY, HLAVNE PRI LÍNIOVÝCH STAVBÁCHSceľovanie pozemkov významne urýchli projekčnú prípravu stavieb (majetkovo-právne vysporiadanie odkupovaných pozemkov, prípadne tiež vyvlastnenie pozemkov). Znamená to menej dotknutých pozemkov, pozemky s väčšou rozlohou, menej vlastníkov k jednaniu –  zjednodušenie a zrýchlenie majetkovo-právneho vysporiadania – rýchlejší nástup samotnej realizácie stavieb.
DUÁLNE VZDELÁVANIENovelizáciou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave sa zlepšili podmienky vstupu SOŠ a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania, ktorý prináša prípravu na výkon povolania priamo u zamestnávateľa.
PRIAZNIVÉ NASTAVENIE LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIAPriaznivé nastavenie legislatívneho prostredia, napr. verejného obstarávania, stavebného zákona a pod. = jednoduchosť a jednoznačnosť.
RELATÍVNY PREBYTOK KAPACÍT V SEKTOREPrebytok kapacít v sektore poskytne lepšie možnosti výberu realizačných firiem a posilnenie kvality prác.
SLOVENSKO JE STÁLE V PROCESE VÝSTAVBYPretrváva celospoločenský dopyt na výstavbu diaľnic, železničných stavieb, fabrík, nájomného bývania, na  obnovu bytového fondu, občianskej vybavenosti a pod.
VYTVORENIE PODMIENOK PRE NÁVRAT VZDELANÝCH ĽUDÍ ZO ZAHRANIČIAVzdelaní ľudia so skúsenosťami a jazykovými zručnosťami budú prínosom pre sektor.
VZDELÁVANIE VLASTNÍKOV O PREVÁDZKOVANÍ STAVIEB A TECHNICKÝCH KONTROLÁCH STAVIEBVzdelávanie vlastníkov stavieb o udržiavaní prevádzkového stavu a vykonávaní preventívnych kontrol.
REALIZÁCIA EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH OPATRENÍZhoršené klimatické podmienky vyžadujú ekologické stavby a stavebné úpravy, ktoré znížia negatívne vplyvy. Príkladom sú energeticky úsporné riešenia pre existujúce stavby, pasívne budovy, recyklácia stavebných materiálov, znižovanie povodňových rizík, znižovanie rizík vodnej erózie pôdy, obnova utlmených ekosystémových funkcií krajiny, revitalizačné opatrenia (vodozádržné, protierózne a rekultivačné) a iné ekologické a technologické opatrenia.
NOVÉ TECHNOLÓGIE V MERANÍ A KONTROLE OBJEKTOV A BUDOVMeranie a kontrola budov a objektov metódami blízkej fotogrametrie a scanovaním významne urýchľujú tvorbu podkladov pre plánovanie a projekty rekonštrukcie budov, objektov a technologických zariadení, ako aj ich následnú kontrolu a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (georeferencované snímky a mračná bodov).
BEZPEČNOSŤ, OCHRANA ZDRAVIA, ZLEPŠOVANIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIAZlepšovanie podmienok na pracoviskách podľa STN ISO 45001 – Systém manažérstva BOZP a skvalitnenie organizácie práce;
zohľadnenie dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov a ich implementácia na staveniskách
dosiahnutie znižovania pracovných úrazov a chorôb z povolania;
predchádzanie poškodeniu zdravia stavebných pracovníkov a vzniku závislostí;
podpora celospoločenskej ochrany zdravia a majetku;
pokračovanie v oceňovaní “Bezpečný podnik” v zmysle programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
certifikácia “Spoločenská zodpovednosť”, ako známka garancie pre zodpovedné firmy
podpora iniciatívy pre trvalú udržateľnosť;
podpora preventívnych opatrení proti úpadku stavebných pracovníkov;
podpora zveľaďovania stavieb a starostlivosť o regióny;
ohľaduplnosť voči životnému prostrediu;
spravodlivé mzdy;
férový prístup na pracoviskách, vzájomné rešpektovanie práv;
podpora vzdelanosti a šírenie pravdivých, odborných informácií v stavebníctve;
ochrana pred šírením hoaxov a nepravdivých informácií, formou upozorňovania na hoax v stavebníctve;
prispievať k zlepšovaniu kvality života a vytváraniu lepšej budúcnosti;
vo verejných obstarávaniach nákup stavebných prác od lokálnych, domácich firiem z regiónu
zodpovednosť pri nakladaní s odpadom;
vo výrobe uprednostňovanie prírodných a recyklovateľných materiálov.
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PRE STAVEBNÉ FIRMY A OBJEKTÍVNY VÝBER CENOVÝCH PONÚK V OBSTARÁVANIACHNa základe nežiadúcich situácií, deformácií podnikateľského prostredia v stavebníctve je potrebné zaviesť do praxe pevné zásady výberu zhotoviteľov pre obstarávania a Kódex zodpovedného správania pre stavebné firmy. Bude to súbor pravidiel v obchodnoprávnych a pracovných vzťahoch, ktorý sa dobrovoľne zaviažu stavebné firmy dodržiavať, vo vzťahu zamedziť nekalým praktikám a nezodpovednému konaniu.
Do procesu obstarávaní a výberu stavebných firiem je potrebné zabezpečiť vysoko profesionálnych, odborných pracovníkov. Vytvoriť pre nich vzdelávací systém na zvyšovanie odborných znalostí, prehľadu o stavebných trendoch, zvyšovať analytické zručnosti a zabezpečiť im nástroje a atraktívne podmienky so záslužným odmeňovaním.
Obsahom kódexu správania pre stavebné firmy by malo byť:
– vnútrofiremnou analýzou identifikovať rizikové oblasti procesov; definovať nekalé obchodné praktiky zo stavebníctva,
– uviesť opatrenia, kontrolné a riadiace mechanizmy, akým spôsobom stavebná firma zamedzila nekalým obchodným praktikám; definovať nezodpovedné správanie stavebných firiem
– uviesť v smerniciach opatrenia, kontrolné a riadiace mechanizmy, ktoré firma vykonala na zamedzenie nezodpovedného správania
– vyhlásenie stavebnej firmy, že sa zaviazala plniť kódex zodpovedného správania; konať pri svojej činnosti podľa kódexu
– pre rozvoj spolupráce používať metódu (SRM – Supplier relationship management) Riadenie vzťahov s dodávateľmi
– definovať systematické celofiremné hodnotenie aktív a schopností dodávateľov vo vzťahu k celkovej obchodnej stratégii,
– určovať činnosti, ktoré sa majú vykonávať u rôznych dodávateľov; koordinovať plánovanie a vykonávanie všetkých interakcií s dodávateľmi; zameriavať sa na rozvoj spolupráce, vzájomne prospešného vzťahu s dodávateľskými partnermi s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň inovácie a konkurenčnej výhody; systém implementácie učňov, absolventov, vyučených stavebných pracovníkov do firemných procesov;- systém zabezpečenia ich dovzdelávania
– systém férového odmeňovania, zabránenia ich zneužívania ako “lacnej pracovnej sily”
– integrovať do kódexu zásady Spoločenskej zodpovednosti v zmysle STN ISO 26000
– integrovať zásady zodpovedného, férového správania podľa OECD Link: https://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/principlestools/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.