VONKAJŠIA STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – PESTLE ANALÝZA

PESTLE analýza poskytuje podrobný prehľad o externom prostredí sektora remesiel a osobných služieb na Slovensku. V rámci analýzy bolo potrebné sledovať a určiť P-E-S-T-L-E aspekty, teda aspekty politické, ekonomické, socio-demografické, technologické, legislatívne a environmentálne. Ich dopad na ľudské zdroje dotvára obraz o sektore, ktorý by sa mal v horizonte do roku 2030 vyvíjať smerom, ktorý PESTLE analýza identifikovala. Kompletná PESTLE analýza sektora, všetky aspekty v plnom znení, aj ich kvantifikácia, predikcie a kompletný dopad na ľudské zdroje v sektore tvorí Prílohu č. 3 stratégie.[1]

Politické aspekty

• Plán obnovy • Pakt pre zručnosti • Požiadavky trhu práce • Duálne vzdelávanie

Plán obnovy

Plán spoločnej politiky EÚ do roku 2027 prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov, čo bude mať, okrem iného, vplyv na zvyšovanie kvality pracovných miest, podporu inovácií a rozvoj vidieckych oblastí. Investície do technológií neprinesú zvyšovanie počtu pracovných miest, ale rozširovanie spracovateľských kapacít, zabezpečia udržateľnosť a budú vyžadovať vyššiu úroveň vedomostí a zručností zamestnancov. Zavádzaním nových technológií sa môžu pracovné miesta v sektore stať zaujímavejšími pre mladých ľudí vo vidieckych oblastiach.

Pakt pre zručnosti

Pakt pre zručnosti, zverejnený 1. júla 2020, je v rámci európskeho programu v oblasti zručností jednou z hlavných iniciatív pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Hlavným cieľom dvanástich iniciatív tohto programu je zaručiť, aby sa právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv realizovalo v celej Európe – v mestách i vzdialených vidieckych oblastiach. Podniky potrebujú pracovníkov so zručnosťami, ktoré sú potrebné na zvládnutie zelenej a digitálnej transformácie, občania musia mať možnosť získať náležité vzdelanie a odbornú prípravu. V Akčnom pláne digitálneho vzdelávania, ktorého hlavným cieľom je poučiť sa z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, počas ktorej sa technológie používajú vo vzdelávaní a odbornej príprave v doposiaľ nevídanom rozsahu a zabezpečiť, aby vzdelávanie a odborná príprava boli pripravené na digitálny vek. Na posilnenie inkluzívnosti a kvality systémov odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“), ktoré boli oznámené v Európskom programe v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, plánuje Komisia prostredníctvom programu Erasmus+ podporiť zriadenie 50 centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. Obe iniciatívy budú mať (v prípade ich úspešnej realizácie) pozitívny vplyv na kvalitu pracovnej sily a tým aj na konkurencieschopnosť sektora remesiel a osobných služieb.

Požiadavky trhu práce

Pravidelne sa spracúva a vyhodnocuje analýza remeselných a viazaných živností. V rámci analýzy spracovanej v poslednom období bol pripravený aj podklad pre vyradenie niektorých remeselných živností a nahradenie neaktuálnych, minimálne využívaných živností novými živnosťami (napr. barber, tatér, podológ…) Je potrebné upriamiť pozornosť aj na snahu jednej časti politického spektra zaviesť univerzálnu voľnú živnosť, čo by mohlo mať veľmi negatívny vplyv na kvalitu pracovnej sily sektora remesiel a osobných služieb a vôbec na celý živnostenský sektor.

Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania v podmienkach Slovenska bol nastavený podľa nemeckého, rakúskeho a švajčiarskeho modelu, kde dosahuje výborné výsledky. V našich podmienkach zatiaľ funguje predovšetkým u väčších zamestnávateľov v automobilovom a strojárskom priemysle, no postupne sa rozvíja aj v ďalších sektoroch ako obchod, cestovný ruch a pod. Aplikačná prax od prijatia zákona o odbornom vzdelávaní ukazuje, že prináša viacero pozitív a ide o vhodnú alternatívu k tradičnému školskému systému. Záujem zo strany remeselníkov a žiakov sa postupne zvyšuje, čomu pomáha aj podporná politika štátu. Priama podpora zamestnávateľov je výraznejšia a stáva sa zaujímavou aj pre sektor remesiel a osobných služieb. Duálne vzdelávanie bude mať v nasledujúcom období pozitívny vplyv na kvalitu pracovnej sily v sektore remesiel a osobných služieb.

Ekonomické aspekty

• Odvodové zaťaženie SZČO • Byrokracia• Trhový priestor •Podporné programy MSP •Ekonomická podpora

Odvodové zaťaženie SZČO

Podľa aktuálne platnej legislatívy na Slovensku platí SZČO zdravotné a sociálne odvody podľa daňového priznania za predchádzajúci rok, čo môže byť pre živnostníka problém ak má v nasledujúcom roku nižšie príjmy. Remeselník alebo živnostník jeden rok zarába, má dosť príležitostí, no keď sa situácia v nasledujúcom roku zhorší, odvody platiť musí podľa predchádzajúceho roku. Situácii v sektore by pomohla väčšia variabilita, možnosť zmeny podľa výnosov v danom roku. V poslednom období je však skôr aktuálna hrozba prijatia legislatívy s negatívnym dopadom na živnostenské podnikanie a výrazné zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia pre živnostníkov, čo by v prípade schválenia malo mimoriadne negatívny dopad na ľudské zdroje v sektore.

Byrokracia

Hlavnou náplňou činnosti remeselníka je výroba výrobkov a poskytovanie služieb, čo mu prináša zisk, má preto obmedzené kapacity venovať sa ďalším aspektom spojeným s podnikaním – zisťovať, aké ma povinnosti vyplývajúce z legislatívy, komunikovať s finančnou správou a pod. Tiež mu často nezostanú kapacity zistiť, aké výhody môže využívať, väčšinou to zisťuje živelne počas podnikania. Vysoká miera administratívneho zaťaženia a povinností voči štátnej správe si žiada pomoc pre remeselníkov, napríklad cestou živnostenských poradenských centier. Ich zavedenie by malo pozitívny vplyv na ľudské zdroje v sektore.

Trhový priestor

Príležitosťou pre záujemcov o pôsobenie v sektore je zatiaľ nevyplnený trhový priestor, absentujú mnohé profesie, napr. strechár. Spoločnosť potrebuje remeselníkov, no pre mladých ľudí sú tieto povolania neatraktívne – pomôcť by mohli určité formy zvýhodnenia a podpory zo strany štátu (pre remeselníkov, ale aj pre stredné odborné školy pripravujúce žiakov v remeselných odboroch).

Podporné programy malých a stredných podnikov

Súčasný systém podpory malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) na Slovensku je pomerne komplexný, avšak neprehľadný, zahŕňa množstvo aktérov, ktorí sa problematikou podpory MSP zaoberajú. Tiež je charakteristický zložitými väzbami. Pozitívny vplyv na sektor a ľudské zdroje by malo sprehľadnenie a zefektívnenie podpory.

Ekonomická podpora

Dôležitým faktorom je ekonomická podpora, nielen v kreatívnom priemysle. Keďže remeselníci a pracovníci v osobných službách využívajú miestne materiály, spolupracujú s domácimi výrobcami a poskytovateľmi iných služieb na území SR, je na mieste uvažovať o ich zvýhodnení nižším daňovým a odvodovým zaťažením, čo by ich motivovalo priznávať príjmy v plnej výške.

Socio-demografické aspekty

• Sociálna politika štátu • Demografický vývoj • Podnikateľské zručnosti • Systém vzdelávania

Sociálna politika štátu

Sociálna politika je cieľavedomé smerovanie k zlepšeniu podmienok obyvateľstva v rámci daných hospodárskych možností Slovenska a výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu podnikateľského prostredia. Výška minimálnej mzdy, benefity pre zamestnancov – napríklad rôzne povinné poukazy, príplatky za prácu nadčas, cez víkendy a sviatky znamenajú na jednej strane „plusy” pre zamestnancov, avšak zasahujú do nákladovej zaťaženosti zamestnávateľov. Tieto sociálne aspekty na jednej strane môžu zvýšiť atraktívnosť odvetvia vzhľadom na vyššiu mzdu zohľadňujúcu príspevky zamestnávateľa, na druhej strane vysoké personálne náklady nútia napríklad súkromné bezpečnostné služby, ako aj remeselníkov optimalizovať výrobu a zavádzať nové technológie s nižšími nárokmi na počet pracovných miest. Rovnako je výška nákladov vzhľadom na celkovú sociálnu politiku štátu rozhodujúca pre zahraničné investície – na jednej strane získavanie nových investícií a tým zvyšovanie počtu pracovných miest, ale na druhej strane aj odliv investícií do krajín s lepšími podnikateľskými podmienkami a tým znižovanie počtu pracovných miest. 

Demografický vývoj

Nepriaznivý demografický vývoj v Slovenskej republike sa negatívne odráža aj na zamestnanosti v sektore, kde pribúda počet pracujúcich nad 45 rokov a znižuje sa prísun absolventov zo stredných odborných a vysokých škôl. Je to spôsobené aj nízkym záujmom o prácu na živnosť a konkurencieschopnosťou odvetvia vo vzťahu k odmeňovaniu zamestnancov. V tomto ohľade bude potrebná automatizácia výroby, ktorá čiastočne vykryje nedostatok zamestnancov, čo však prinesie zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov a zmenu predpokladov na výkon povolania s väčším dôrazom na mäkké zručnosti, výmenu skúseností a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Jednou z možností je rozvoj rodinných podnikov.

Podnikateľské zručnosti 

Podľa zistení OECD vykazuje slovenský vzdelávací systém potrebu posilniť kľúčové zručnosti pre budúci hospodársky rast, schopnosť riešiť problémy a počítačovú gramotnosť na všetkých stupňoch škôl. Determinantom rozvoja ekonomiky je aj záujem o podnikanie ako kariérnu voľbu, ktorá je na Slovensku dlhodobo nízka. Preto je potrebné posilňovať a rozvíjať podnikateľské postoje a zručnosti, pričom rozvoj podnikateľských zručností občanov je jedným z kľúčových cieľov politiky Európskej únie a jej členských štátov. Európska komisia prostredníctvom Akčného plánu pre podnikanie 2020 a oznámenia o prehodnotení vzdelávania zdôraznila potrebu zakoreniť podnikateľské vzdelávanie do všetkých oblastí vzdelávania, vrátane neformálneho vzdelávania, keďže viac ako 20 % študentov, ktorí absolvovali podnikateľské vzdelávanie alebo sa v rámci štúdia zúčastnili na programe malých podnikov, neskôr založia vlastnú spoločnosť. Firmy a start-upy, ktoré následne zakladajú, majú tendenciu byť inovatívnejšie, mať väčší obrat a majú potenciál vytvoriť viac pracovných miest.

Systém vzdelávania

Reforma systému vzdelávania na Slovensku by mala byť strategickou prioritou a jeho správne nastavenie je kľúčovou podmienkou pre udržanie konkurencieschopnosti Slovenska. V slovenskom vzdelávacom systéme existuje viacero systémových nedostatkov, ktorých dôsledkom je nízka kvalita a efektivita, nesprávne nastavené motivácie pri rozhodovaní o zriaďovaní škôl, ich smerovaní a získavaní žiakov. Problémom je nedostatok informácií pre žiakov a rodičov pri voľbe kariéry a následne častá nevhodná voľba strednej školy pre žiaka. Absolventi stredných škôl sú potom nedostatočne pripravení pre trh práce, sociálne a ekonomické osamostatnenie sa. Jednou z hlavných úloh vzdelávacieho systému má byť príprava pre trh práce. Napriek tomu, že v poslednom období bolo prijatých niekoľko pozitívnych zmien, je potrebné čo najskôr realizovať viacero ďalších opatrení, o ktorých sa dlho a veľa hovorí a píše, ale k realizácii nedochádza. Realizácia alebo odkladanie potrebnej reformy vzdelávacieho systému bude mať zásadný dopad na ľudské zdroje, nielen v sektore remesiel a osobných služieb.

Hybridné vzdelávanie

V posledných rokoch sa veľa diskutuje o hybridných formách vzdelávania (známych aj ako blended learning), ktoré kombinujú moderné a tradičné metódy. Kríza COVID-19 len akútne urýchlila tento spôsob vzdelávania. Kvalitné hybridné vzdelávanie v praxi dokáže spojiť zdanlivo nespojiteľné – tréning odborných zručností s osobnostnými (tvrdé a mäkké zručnosti).

Technologické aspekty

• Výskum, vývoj a inovácie • Prenos výsledkov • Udržanie klasických technológií • Priemysel 4.0

Výskum, vývoj a inovácie

Zmena technológií v remeselných činnostiach pozitívne ovplyvňuje záujem o ich vykonávanie, a nesie so sebou aj potrebu celoživotného vzdelávania. Zvyšujúce sa nároky na prístrojové a strojné vybavenie, požiadavka na ovládanie informačnej a komunikačnej technológie – to všetko bude vyžadovať vybudovanie priemyselných parkov, poradenských centier pre začínajúcich remeselníkov, vzdelávacích centier na osvojenie si nových pracovných postupov a využívanie nových technológií. Investície do technológií neprinesú zvyšovanie počtu pracovných miest, ale rozširovanie spracovateľských kapacít, zabezpečia udržateľnosť pracovných miest a budú vyžadovať vyššiu úroveň vedomostí a zručností. Používaním nových technológií sa môžu stať tieto pracovné miesta zároveň zaujímavejšími pre mladých.

Prenos výsledkov

EÚ zaostáva za svojimi hlavnými svetovými konkurentmi v intenzite investícií podnikov do výskumu a vývoja, predovšetkým v odvetviach s vysokou technologickou náročnosťou. Rovnako je to aj pri rozširovaní inovačných MSP, čo negatívne ovplyvňuje produktivitu a konkurencieschopnosť. Táto skutočnosť je mimoriadne alarmujúca v čase, keď celé sektory budú prechádzať súbežnou transformáciou a vedúce postavenie priemyslu bude oveľa viac závisieť od posúvania hraníc vedy a zvládnutia náročných technológií. Automatizácia a digitalizácia procesov prináša nové technológie, ktoré reflektujú na súčasnú dobu a prenikajú do štátnej a verejnej správy, podnikania, ale aj bežného života. Prvky umelej inteligencie sa stávajú súčasťou bežného života. Dopad na ľudské zdroje spočíva v potrebe zvyšovania požiadaviek kvality na pracovníkov výskumu, ich aplikačné výstupy, v spolupráci s praxou (posilnenie prepojení medzi akademickou sférou a podnikmi). Nevyhnutným je tiež získavanie potrebných zdrojov na vedu a výskum, vrátane medzinárodných zdrojov. 

Udržanie klasických technológií

Pridanou hodnotou práce každého remeselníka by mala byť nielen originalita a dnes už nevyhnutná ekologizácia produkcie, ale aj návrat k starým technológiám, prírodným materiálom, ktoré vo veľkej miere dokážu postupne nahradiť umelo vytvorené materiály, napr. plasty. V minulosti remeselníci boli vždy nútení pracovať s dostupným prírodným materiálom – drevom, prútím, kožou, kamennými blokmi, s prírodnými farbivami, bez chemikálií. Tento aspekt môže mať v dnešnej dobe, keď značná časť spoločnosti v reakcii na zahltenie technológiami inklinuje k alternatívnemu spôsobu života, značne pozitívny vplyv a môže tiež zvýšiť záujem aj mladších generácií o pôsobenie v sektore.

Priemysel 4.0

V dôsledku automatizácie a digitalizácie sa zvyšuje význam analytických a interaktívnych zručností. Manuálne a repetitívne úlohy ustupujú v prospech kognitívnych úloh, ktoré si vyžadujú orientáciu v neštruktúrovaných situáciách, interakciu s ľuďmi alebo schopnosť riešiť nepredvídateľné problémy (OECD, 2016). Okrem poklesu významu rutinných úloh s rozvojom a využívaním nových technológií rastie aj potreba vysokokvalifikovaných zručností, potrebných na obsluhu prístrojov. Tieto zmeny si vyžadujú kriticky mysliace obyvateľstvo, so schopnosťou rýchlo sa prispôsobiť dynamickým zmenám na trhu práce a v spoločnosti. Slovenskí absolventi aktuálne nie sú dostatočne pripravení čeliť týmto novým výzvam a ich zručnosti výrazne zaostávajú oproti absolventom v ostatných krajinách OECD. Odborné vzdelávanie a príprava predstavuje jediný segment stredoškolského vzdelávania, ktorý pripravuje svojich absolventov priamo pre prax. Dve početne najdôležitejšie odvetvia v SR, priemysel a služby, budú dominovať potrebám trhu práce aj v budúcnosti. Približne tretina pracovných príležitostí bude v budúcnosti práve v týchto dvoch odvetviach.

Legislatívne aspekty

• Legislatíva ovplyvňujúca sektor • Legislatíva EÚ pre MSP • Podnikateľské prostredie pre MSP

Legislatíva ovplyvňujúca sektor

Právnych predpisov súvisiacich s podnikaním v remeslách a službách a uľahčujúcich, či umožňujúcich podnikanie vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť, je v našej legislatíve veľmi veľa. Podnikanie na Slovensku je v porovnaní s krajinami EÚ náročnejšie aj vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve. Tieto zmeny nielenže negatívne vplývajú na kvalitu podnikania v sektore, ale zároveň sťažujú orientáciu v aktuálne platných predpisoch. Výrazný vplyv na kvalitu pracovnej sily sektora remesiel a osobných služieb majú rôzne možnosti podpory podnikania, napr. schémy štátnej pomoci, stimuly, dotácie, ale aj úľavy, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti.

Legislatíva EÚ pre MSP

Právne predpisy vo všeobecnosti nedostatočne zohľadňujú veľkosť podniku. Remeselník resp. živnostník nemôže mať poradcov na všetky potrebné oblasti, preto je nutné, aby bol právny predpis čo najjednoduchší a zrozumiteľný. Je veľký rozdiel v zabezpečovaní BOZP, PO, GDPR vo veľkej výrobnej firme a u výrobcu – remeselníka. Tiež je dôležité, aby tvorba koncepčných právnych materiálov vznikala verejným dialógom – participatívnym spôsobom. Vývoj v legislatíve EÚ týkajúcej sa MSP môže mať významný (pozitívny alebo negatívny) vplyv na ľudské zdroje v sektore.

Podnikateľské prostredie pre MSP

Potenciálni podnikatelia v Európe nemajú priaznivé prostredie na podnikanie, vzdelanie neponúka správny základ na rozbehnutie podnikateľskej kariéry, majú ťažký prístup k úverom a trhom, ťažkosti pri prevode podnikov, obavy z trestných sankcií v prípade porušenia právnych predpisov a zaťažujú ich administratívne postupy. Okrem toho sú podporné opatrenia pre MSP naďalej nevyvážené, keďže veľký počet členských štátov EÚ pri príprave právnych predpisov ešte stále nezohľadňuje charakteristiky malých podnikov, najmä mikropodnikov. Nielenže je toto prostredie problematické, ale prevláda v ňom aj kultúra, ktorá dostatočne neuznáva ani neodmeňuje podnikateľské úsilie a neodkazuje na úspešných podnikateľov ako na vzory, ktoré vytvárajú pracovné miesta a príjmy. Európa musí prejsť dôkladnou a rozsiahlou kultúrnou zmenou, aby bolo podnikanie motorom rastu nášho hospodárstva. Podpora a rozvoj mikro, malého a stredného podnikania je jedným zo základných predpokladov zdravého ekonomického vývoja krajiny.

Environmentálne/Ekologické aspekty

• Cirkulárna ekonomika • Zelené technológie • Environmentálne zákony  • Prechod na čistú energiu • Znečistenie životného prostredia

Cirkulárna ekonomika

Bezodpadový životný cyklus, recyklácia produktov remesiel, ekologizácia produkcie budú významným aspektom aj v sektore remesiel a osobných služieb. Bude potrebné redukovať spotrebu plastov, vyhnúť sa ich používaniu resp. ich po použití recyklovať. Dôležité bude sledovať celý cyklus produktov s cieľom spotrebovať menej primárnych zdrojov a menej energie tak, aby komponenty boli znova recyklovateľné alebo biologicky rozložiteľné.

Zelené technológie 

Stratégie Európskej komisie, Európska zelená dohoda, predpokladajú prijatie legislatívy Európskej únie, ktorá bude harmonizovať podmienky súvisiace so životným prostredím a udržateľnosťou. Významnou úlohou napríklad pre stavebných remeselníkov je výstavba bezpečných domov s minimálnou spotrebou energií a s maximálnym využitím domácich surovín a materiálu pomocou nových technológií.

Environmentálne zákony

Dôsledkom klimatických zmien môže nastať nedostatok potravín a pitnej vody, čo môže spôsobiť migráciu obyvateľstva. Na druhej strane sa ale podporuje vytváranie krátkych dodávateľských reťazcov v snahe obmedziť emisie z dopravy, čo znamená podporu lokálnej potravinárskej a remeselnej výroby a tým aj vznik a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov.

Prechod na čistú energiu

Pri znižovaní emisií by mali remeselníci a živnostníci dbať na výmenu naftových dopravných prostriedkov za alternatívne napr. elektrické. Takisto môžu využiť obnoviteľné zdroje energie, zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov a investovať do technológií šetrných voči životnému prostrediu. Bude to ďalšia zmena pre ľudí, ktorí pracujú v sektore, aby sa prispôsobili novým technológiám ako i ekologickému zmýšľaniu.

Znečistenie životného prostredia

Pri napĺňaní potrieb dnešného sveta je potrebné zabezpečiť, aby sme budúcim generáciám nezanechali mŕtvu, ale živú zelenú krajinu. Musíme zabezpečiť výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Je dôležitá výsadba a zalesňovanie v oblastiach, kde sa získavajú suroviny. Významnou úlohou sektora remesiel a osobných služieb je zavedením obehového hospodárstva zabezpečiť elimináciu odpadu, resp. zabezpečiť nulový odpad. V osobných službách je potrebné venovať pozornosť aj separovaniu odpadu. Dopad na ľudské zdroje je v zmene maximálneho spracovania odpadu, obalových materiálov a surovín.


[1] Kompletná  PESTLE analýza sektora, všetky aspekty v plnom znení, aj kvantifikácia, predikcie a kompletný dopad na ľudské zdroje v sektore tvorí Prílohu č. 3 stratégie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.