VNÚTORNÁ STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je vo všeobecnosti vnútornou strategickou analýzou sektora. V tomto prípade jej výsledky poskytujú podrobný prehľad o internom prostredí sektora remesiel a osobných služieb na Slovensku. SWOT analýza, s prihliadnutím na výsledky PESTLE analýzy, dáva možnosť vybrať si medzi viacerými možnosťami a alternatívami, dáva možnosť identifikovať v čom je alternatíva silná a v čom má ešte medzery. V nasledujúcej analýze sú identifikované vnútorné aspekty a ich vplyv na ľudské zdroje v horizonte do roku 2030. 

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

Zhrnutie SWOT analýzy

Výsledky PESTLE analýzy sa do SWOT analýzy premietli v nasledovnej hierarchii. Je potrebné:

  1. globálne inovovať OVP ako najzraniteľnejšiu oblasť, ktorá sa nutne musí prispôsobiť a spolupracovať so zamestnávateľským prostredím, čo však platí oboma smermi/jedno podmieňuje úspech druhého,
  2. vstúpiť do vzdelávacích procesov v ZŠ i v predškolských zariadeniach vhodnými formami výučby a propagácie sektora,
  3. jednoznačne prehodnotiť formu financovania na hlavu/normatív (napr. na plán výkonov) – podmieňuje bod a.,
  4. zjednodušiť legislatívne prostredie pre MSP.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.