Manažérske zhrnutie

        HDPSektor Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patrí medzi sektory s priemerným podielom na tvorbe HDP.  V súčasnosti má 2 %  podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne rastie. V medzinárodnom meradle však patríme medzi krajiny s najvyšším podielom tohto sektora na HDP (priemer EÚ je na 0,5 %). Sektor má dominantné zastúpenie predovšetkým v Banskobystrickom kraji, kde tvorí približne 6 % krajského HDP a v Prešovskom kraji s podielom daného sektora na úrovni 3 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 41 % celkového HDP sektora v SR. Významnú rolu zohrávajú podniky bez zamestnancov, ktoré majú tretinový podiel na tvorbe HDP sektora. Sektor patrí medzi šesť sektorov s najvyššou úrovňou medzinárodného obchodu a to tak z hľadiska úrovne importu, ako aj exportu. Hlavnými dovážaným a aj vyvážanými položkami sú súčasti nábytku.
            ZAMESTNANCI TERAZV sektore v súčasnosti pracuje 70 tisíc osôb, čo predstavuje 3 % pracujúcich v SR a ich počet od roku 2001 vzrástol o 5 %. V medzinárodnom meradle má sektor vyšší podiel na zamestnanosti len v piatich krajinách, ktorým dominuje Lotyšsko (5,1 %). Najviac pracujúcich je v podnikoch vo veľkostnej kategórii 1 – 19 zamestnancov s podielom 30 % na celkovej zamestnanosti sektora. V tomto sektore dominujú tuzemské podniky s 97 %-ným podielom a zamestnávajúce 84 % zamestnancov sektora.  V sektore prevažujú muži, pričom ich podiel sa výraznejšie nemení a drží sa približne na úrovni  73 %. Len približne štvrtina zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie. V sektore Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel vyprodukuje jeden pracujúci v priemere 24 tisíc EUR pridanej hodnoty ročne (o 31 % nižšia produktivita práce ako v SR) a patrí medzi sektory s najnižšou produktivitou práce. Mzdy v sektore sú 23 % pod priemerom SR na úrovni 974 EUR. Sektor tak patrí medzi oblasti s najnižšími mzdami v SR.  

    ZAMESTNANCI V BUDÚCNOSTI
V najbližších piatich rokoch bude v sektorových zamestnaniach potrebných doplniť na trh práce celkovo 5 tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 8 tisíc absolventov. Približne 94 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa tak do roku 2025 očakáva nedostatok pracovnej sily z radov absolventov na úrovni približne päť tisíc osôb, resp. sektor bude musieť hľadať pracovné sily aj s nekorešpondujúcou kvalifikáciou. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel patrí medzi sektory s vysokým potenciálom automatizácie. V najbližších 20-tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 72 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.