Manažérske zhrnutie

Cieľom tejto podkapitoly je zosumarizovať výsledky strategickej analýzy sektora a vývojové tendencie v sektore s vplyvom na ľudské zdroje. Medzi kritické činitele patria vplyvy, ktoré môžu v perspektíve 10 rokov ohroziť konkurencieschopnosť sektora. Kľúčové činitele sú faktory podporujúce úspešný rozvoj sektora na báze konkurencieschopných ľudských zdrojov.

Jedným z kritických činiteľov najviac ohrozujúcich sektor je negatívny demografický vývoj a riziková veková štruktúra ľudských zdrojov, konkrétnejšie, alarmujúcim trendom je vymieranie kvalifikovaných umeleckých remeselníkov, ale aj ďalších zamestnaní vrátane riadiacich pracovníkov v oblasti kultúry alebo knihovníkov. Naopak, osobitne dôležitým kľúčovým činiteľom je efektívne využívanie digitálnych technológií pri procese tvorby, produkcie, distribúcie a marketingu v rámci odvetví KKP a nadväzovanie súvisiacej medzisektorovej spolupráce, najmä so sektorom IKT či odvetviami obchodu, marketingu a cestovného ruchu.

Kritické činitele

Klúčové činitele

Ekonomické ukazovatele za sektor kultúra a kreatívny priemysel sú do veľkej miery závislé od definície sektora. Sektor tvorí 1 až 2 % HDP a rovnaký podiel má aj na celkovej investičnej aktivite v SR.

KKP je sektorom, ktorého jasná a všeobecne akceptovaná definícia v SR len postupne získava jasnejšie kontúry. Nejednotné je predovšetkým zaradenie pododvetví ako reklama, architektonické činnosti či špecializované dizajnérske činnosti, ktoré sú často zahrnuté (aj) do iných sektorov. Bez zaradenia týchto pododvetví produkuje sektor kultúry približne 1 % HDP v SR, čo je v skutočnosti priemerná hodnota medzi krajinami EÚ. Ak však tieto pododvetvia zahrnieme do definície, tak HDP sektora sa zdvojnásobí a predovšetkým oblasť reklamy v tomto prípade tvorí 40 % HDP sektora. Je preto potrebné jasne vymedziť tento sektor tak, aby jeho definícia bola všeobecne akceptovaná odbornou verejnosťou a aby nedochádzalo k rôznorodým dátovým zdrojom a protichodným analytickým interpretáciám.

Viac ako 98 % subjektov v sektore má menej než 20 zamestnancov. Ekonomicky dominantnou veľkostnou kategóriou sú však podniky so 100 až 499 zamestnancami zamestnávajúce štvrtinu zamestnancov sektora a tvoriace 61 % HDP sektora.

Väčšinu podnikateľských subjektov (98,2 %) tvoria malé podniky do 20 zamestnancov zamestnávajúce 41 % pracujúcich v sektore a vytvárajúce 17 % HDP sektora. Najvyšší podiel na ekonomickej výkonnosti sektora majú však podnikateľské subjekty so 100 až 499 zamestnancami, ktoré tvoria 61 % HDP sektora a zamestnávajú 24 % zamestnancov sektora.

Sektor zamestnáva 1 až 2 % všetkých zamestnancov v SR. Zamestnanosť sektora však nerastie. Sektor patrí medzi najstaršie sektory s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

V sektore KKP v súčasnosti pracuje 26 tis., resp. 49,4 tis. pracujúcich (v závislosti od zaradenia konkrétnych odvetví), čo je o 2 % menej osôb ako pred 20 rokmi. Nemožno však hovoriť o klesajúcom trende, keďže zamestnanosť v sektore výrazne kolíše. Po výraznejšom poklese zamestnanosti v krízových rokoch 2009 – 2012 zaznamenával v rokoch 2013 – 2019 sektor stabilný rast zamestnanosti. Tento rast zamestnanosti však opäť prerušila kríza, resp. exogénny šok vo forme pandémie. Všeobecne sektor zamestnáva 1 až 2 % pracujúcich v SR, čo je pod priemerom EÚ. Približne 16 % všetkých pracujúcich v sektore tvoria fyzické osoby – podnikatelia.

Zastúpenie zamestnancov z hľadiska pohlavia je v prospech žien (63 %). Z regionálneho hľadiska má dominantné postavenie Bratislavský kraj, ktorý zamestnáva takmer polovicu zamestnancov sektora, pričom 38 % z nich dochádza za prácou z iného kraja. Takmer dve tretiny zamestnancov sektora predstavujú vysokoškolsky vzdelané osoby, čo je štvrtá najvyššia úroveň zo všetkých sektorov.

Sektor kultúra a kreatívny priemysel v jeho „úzkom“ vymedzení má mierne podpriemernú produktivitu práce ako aj úroveň miezd. Pri započítaní odvetví, ako sú reklama či architektúra, do sektora sú produktivita aj mzdy nad priemerom SR.

Zamestnanec v sektore vyprodukuje 31 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok, čo je o 9 % nižšia produktivita práce ako v SR celkovo. V horizonte rokov 2010 – 2019 došlo v sektore k nárastu produktivity práce o 28 %. Mzdy v sektore sú na úrovni 1 202 EUR, čo je o 5 % menej ako priemer v SR. Od roku 2010 vzrástli mzdy v sektore o 38 %, rastú teda rýchlejšie ako produktivita práce. Hodinové mzdy tvoria 23 % hodinovej produktivity práce v sektore, čím sa zaraďujeme medzi krajiny s najnižším podielom miezd na produktivite práce v tomto sektore v EÚ. Pri zohľadnení aj spoločností pôsobiacich v ďalších pododvetviach uvedených vyššie je produktivita práce v sektore vyššia o 12 %, na úrovni 35 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok a je teda aj nad úrovňou priemeru v SR. Vyššie sú aj mzdy o 11 % a tiež sú nad úrovňou priemeru v SR.

V horizonte 2021 – 2025 bude v tomto sektore potrebné doplniť na trh práce približne 900 osôb ročne. V sektore sa očakáva mierny nedostatok pracovných síl do roku 2025.

V priebehu najbližších 5 rokov bude dodatočne potrebných 4,6 tisíc pracujúcich v sektore. Dve tretiny potrieb trhu práce budú tvorené náhradou pracovných síl. V rovnakom období sa predpokladá uplatnenie približne 1,6 tisíc absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelávania v tomto sektore – sektor tak bude čeliť nedostatku pracovných síl z relevantných kvalifikácií. V najbližších 20-tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 41 % pracovných procesov, predovšetkým v nízkokvalifikovaných zamestnaniach.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.