Poslanie sektora

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Elektrotechnický priemysel je v súčasnosti jeden z najväčších zamestnávateľov v spracovateľskom priemysle, ako aj tvorca druhého najväčšieho podielu pridanej hodnoty priemyselnej výroby na Slovensku. Elektrotechnika je považovaná za jeden z najvýznamnejších prierezových sektorov so subdodávateľským prepojením predovšetkým na automobilový a strojársky priemysel, dopravu, energetiku, informačné technológie a telekomunikácie, zdravotníctvo a vo výraznej miere na stavebníctvo. Iniciatíva inteligentného priemyslu prináša dynamický trend objavov, ktorý nemá historický precedens. Uprostred týchto zmien stojí práve elektrotechnika, ktorá umožňuje rozvoj a rozšírenie technológií, akými sú napríklad umelá inteligencia, robotika, internet vecí, autonómne vozidlá, 3D tlač, nanotechnológie, biotechnológie, skladovanie energie či kvantová výpočtová technika a mnohé ďalšie.

Elektrotechnické podniky na Slovensku sa dnes rozdeľujú na dve skupiny – tradičná elektrotechnická výroba a nová subdodávateľská výroba napojená na rastúci automobilový priemysel. Do budúcnosti očakávame posilnenie firiem zameraných predovšetkým na oblasť automatizácie, digitalizácie, internetu vecí, kybernetiky, autoelektroniky či e-mobility. Opodstatnenie nestrácajú ani elektronické systémy a mikroelektronika či nanoelektronika. S rozvojom vesmírneho sektora sa očakáva vstup elektrotechnických firiem i do tejto oblasti s diverzifikovaným portfóliom produktov a služieb, ako aj spolupráca firiem a výskumných inštitúcií. Trend zelenej ekonomiky so sebou prináša hľadanie udržateľnosti výroby, ako aj tému obnoviteľných zdrojov energie, alternatívnych pohonov či problematiku uskladnenia elektriny a batériových systémov.

Dôležitou súčasťou udržateľného rozvoja sektora a napĺňania cieľov v sektore je aj podpora vedy a technologického transferu. V pôsobnosti slovenských elektrotechnických podnikov bude do roku 2030 nevyhnutné podporiť zavádzanie inovácií. K tomu by mal prispieť najmä rozvoj a podpora výskumných tímov, aktívnych v oblasti priemyselného výskumu v SR s následným transferom technológií do praxe. Tým bude dochádzať k vytváraniu vysokej pridanej hodnoty na úrovni ekonomiky i ďalšieho orientovania slovenskej produkcie. Výskum, veda a následný vývoj majú nezastupiteľné miesto v rámci každej fungujúcej ekonomiky a dôraz musí byť kladený predovšetkým na realizáciu aj orientáciu vedeckého bádania na oblasti, ktoré nájdu priemyselné nasadenie aj v slovenskej výrobe. Podpora vedy je úzko spojená taktiež s kvalitným vzdelávacím procesom a podporou intenzívneho prepájania elektrotechnického výskumu a vývoja s priemyslom. Zoznam najdôležitejších strategických dokumentov, ktoré ovplyvňujú smerovanie sektora, je uvedený v prílohe.

Za účelom zachovania konkurencieschopnosti je preto dôležité reagovať na inovačné trendy, nielen úpravou výrobných programov, ale aj primeranou investíciou do vzdelávania existujúcich a budúcich pracovníkov v elektrotechnickom priemysle. V tomto rýchlo rozvíjajúcom sa odvetví je nevyhnutné nastaviť aktívnu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami, spoločnosťami a najmä stavovskými a profesijnými organizáciami (ďalej len „SaPO“). Táto spolupráca musí byť postavená na pozitívnej motivácii pracovníka či študenta. Ako ideálne riešenie sa ukázalo duálne vzdelávanie, kde sa žiak už počas štúdia oboznámi s novými technológiami a pracovnými postupmi. Prínosom by malo byť aj vytváranie agilných projektových tímov vo vzdelávaní, kde by bolo možné kombinovať žiakov rôznych ročníkov za účelom oboznámenia žiakov počas praxe s konkurenčným pracovným prostredím. Spolupráca vzdelávacích inštitúcií, SaPO a spoločností v elektrotechnickom priemysle by mala byť zameraná na prácu s talentami formou organizovania súťaží, zdieľaných experimentov či popularizácie vzdelávania v elektrotechnikom priemysle nad rámec duálneho vzdelávania. Vzdelávanie v elektrotechnickom priemysle nesmie byť považované za ukončené vydaním dokladu o dosiahnutom vzdelaní, ale vzdelávacie inštitúcie a spoločnosti by mali spolu vytvárať konštrukt celoživotného vzdelávania organizovaním aktualizačných prednášok, odborných seminárov či konferencií v oblasti technologických noviniek alebo legislatívnych zmien. Koncept celoživotného vzdelávania a spolupráce vzdelávacích inštitúcií s praxou je nutné vnímať ako jeden homogénny celok, ktorý študentom a pracovníkom v oblasti elektrotechniky na základe priamej spätnej väzby z výroby a praxe umožní a sprostredkuje prístup k aktuálnym inováciám, legislatívnym zmenám a trendom na báze pozitívnej motivácie (ideálne finančnej).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.