Manažérske zhrnutie

            HDPSektor má v súčasnosti 0,6 %-ný podiel na tvorbe HDP v SR a tento podiel z dlhodobého pohľadu mierne klesá. Sektor má druhý najnižší príspevok k tvorbe HDP zo všetkých sektorov. Takéto postavenie sektora však nie je výnimočné len v SR a v skutočnosti je tento podiel na úrovni priemeru EÚ. Najvyššie zastúpenie má sektor predovšetkým v severských krajinách ako Fínsko a Švédsko, kde dosahuje podiel na HDP mierne pod 2 %. Najvýznamnejšími spoločnosťami sú Mondi SCP, a.s. a Essity Slovakia s.r.o., ktoré spolu tvoria 38 % celkového HDP v sektore. Top 10 spoločností tvorí približne 60 % HDP v sektore. Až 63 % HDP sektora je tvorených v celulózo-papierenskej produkcii. Sektor má významnejšie zastúpenie predovšetkým v Žilinskom kraji, kde tvorí približne 3 % krajského HDP a v Košickom kraji s podielom daného sektora na úrovni 1 %. Tieto dva kraje tvoria spolu 54 % celkového HDP sektora v SR. Najvyšší príspevok (28 %) k HDP sektora majú podniky s 1 000 a viac zamestnancami. Príspevok tejto kategórie mierne klesá, v roku 2010 bol na úrovni 34 %. Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel má aktívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že vyvážame o 33 % viac produktov sektora ako dovážame. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 1,5 %, pričom tento podiel poklesol od roku 2010 o 1 p. b. Dovoz produktov sektora predstavuje 1,1 % z celkového dovozu v SR a tento podiel klesá. Sektor patrí medzi sektory s nadpriemerným medzinárodným obchodom.  
        ZAMESTNANCI TERAZZ celkového počtu 14 tisíc pracujúcich v sektore tvoria zamestnanci v podnikoch 90 % a fyzické osoby – podnikatelia 8 %. Z hľadiska počtu výrazne prevažujú tuzemské podniky, ktoré síce majú 92 % zastúpenie, avšak ich podiel na zamestnanosti je nižší (na úrovni 69 %). V súčasnosti pracuje v sektore o 22 % menej osôb ako pred 20 rokmi, čo je 0,6 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v SR. Tento podiel je na úrovni priemeru v EÚ. V sektore mierne prevažujú muži. Ich podiel rastie, zo 61,7 % v roku 2015 na súčasných 64,5 %. Zamestnanec vyprodukuje v priemere 35 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok, čo je o 3 % viac ako priemer v SR. Na druhej strane zamestnanci poberajú mzdy v priemere na úrovni 1 236 EUR, čo je  2 % pod priemerom SR. Mzdy v sektore vzrástli od roku 2010 o 41 % a v rovnakom období vzrástla produktivita práce o 20 %. To znamená, že zamestnanci dostávajú na výplatnej páske stále viac z vytvorenej hodnoty a podiel miezd na produktivite práce je v súčasnosti na úrovni 39 %. Je to síce viac ako pred 10 rokmi, ale stále menej ako priemer EÚ (48 %).
          ZAMESTNANCI V BUDÚCNOSTIV najbližších 5 rokoch bude v sektorových zamestnaniach  doplniť na trh práce  tisíc osôb, pričom sa očakáva príchod 3 tisíc absolventov. Približne 96 % absolventov si však nachádza uplatnenie v iných sektoroch. V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa tak do roku 2025 očakáva nedostatok pracovnej sily z radov absolventov na úrovni približne tisíc osôb. Sektor tak pravdepodobne bude musieť prijímať aj osoby s nekorešpondujúcou kvalifikáciou. Najvyššie potreby trhu práce budú v zamestnaniach ako Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe, Technik dokončovacieho spracovania a Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera. Tieto tri zamestnania budú tvoriť približne tretinu celkových potrieb trhu práce.  Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20-­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 73 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Približne 71 % zamestnancov v sektore vykonáva prácu, ktorú možno charakterizovať vysokým potenciálom automatizácie. V porovnaní s ostatnými sektormi a s celonárodným podielom (49 %), ide o pomerne vysoký podiel. 

Kritické činitele

Kľúčové činitele

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.