Manažérske zhrnutie

Sektor Administratíva, ekonomika, manažment patrí medzi top 33 % sektorov s najvyšším príspevkom k tvorbe HDP.

Sektor Administratíva, ekonomika, manažment je mimoriadne dôležitým z hľadiska podielu na HDP (4,6 %), tvorby pridanej hodnoty (54 % podiel pridanej hodnoty na produkcii sektora) a zamestnanosti v národnom hospodárstve (5 % zamestnanosti v SR). Podiel tohto sektora na celkovej produkcii ekonomiky SR v posledných 20 rokoch významne rástol s miernym poklesom v posledných 2 rokoch. Na základe dlhodobých vývojových tendencií očakávame výrazný rast pridanej hodnoty v sektore v najbližších 10 rokoch, s potenciálom pre ďalší rast podielu sektora na celkovom HDP v SR. Najväčší podiel na tvorbe HDP v rámci sektora majú divízie 69 Právne a účtovnícke činnosti (32,1 %), 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia (31,5 %), 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti (28,6 %) a 78 Sprostredkovanie práce (7,9 %).

Sektor patrí medzi 17 % sektorov s najvyšším podielom fyzických osôb – podnikateľov na celkovom počte pracujúcich.

V sektore administratíva, ekonomika, manažment v súčasnosti pracuje 129 tisíc osôb. Na celkovej zamestnanosti v SR sa podieľa 5,3 %-ami, čo je podpriemerný podiel v porovnaní s krajinami EÚ. Nárast počtu zamestnancov počas posledných 10 rokov bol spôsobený predovšetkým nárastom zamestnancov v hlavnej triede zamestnaní 2 Špecialisti. Vysokoškolské vzdelanie má v súčasnosti iba 51 % zamestnancov sektora napriek tomu, že v sektore je nadpriemerný podiel pracovných miest s potrebou vysokej kvalifikácie. 40 % zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním má vyštudovaný optimálny odbor vzdelania. Podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore rastie. Z hľadiska odvetvovej štruktúry zamestnanosti pracuje 34,3 % zamestnancov sektora v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti, 27,2 % v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti, 19,3 % v divízii 78 Sprostredkovanie práce a 19,1 % v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia.

Zastúpenie zamestnancov z hľadiska pohlavia je relatívne vyrovnané s 53 % podielom žien. Priemerný vek zamestnancov v sektore je o 3 roky nižší ako v SR, čo z neho robí jeden zo sektorov s najmladšími zamestnancami. V sektore pracuje približne 9,8 % zamestnancov na skrátený úväzok, čo je nadpriemerná úroveň v porovnaní so SR.

Sektor Administratíva, ekonomika a manažment patrí medzi sektory s podpriemernou produktivitou práce a mierne nadpriemernými mzdami.

Zamestnanec v sektore vyprodukuje 30 tisíc EUR pridanej hodnoty za rok, čo je o 12 % nižšia produktivita práce ako v SR. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore je na úrovni 1 427 EUR a je o 13 % vyššia ako priemer v SR. Od roku 2010 vzrástli mzdy o 43 %. Vo všeobecnosti patrí sektor medzi 21 % sektorov s najvyššími mzdami v SR. Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia (1 689 EUR). Naopak, najnižšia priemerná hrubá mesačná mzda je v divízii 78 Sprostredkovanie práce (756 EUR).

Hodinové mzdy tvoria približne 36 % hodinovej produktivity práce a tento podiel je v SR jeden z najnižších z krajín EÚ.

V sektore sa očakáva výrazný nedostatok absolventov.

V priebehu najbližších piatich rokov bude dodatočne potrebných 45 tisíc pracujúcich v sektorovo špecifických zamestnaniach. Viac ako polovica potrieb trhu práce však bude vytváraná náhradou pracovných síl. Do roku 2025 sa tiež očakáva, že na pracovný trh príde 12 tisíc absolventov z korešpondujúcich odborov vzdelania ochotných pracovať v tomto sektore. Sektor tak bude čeliť nedostatku pracovných síl z požadovaných odborov vzdelania.

Sektor Administratíva, ekonomika, manažment patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20-tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 72 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.

Kritické činitele

Kľúčové činitele

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.