O sektore

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu, šport

 

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 72 Vedecký výskum a vývoj, 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti, 85 Vzdelávanie, 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 94 Činnosti členských organizácií. V sektore vzdelávania, výchovy a športu dominujú zamestnanci so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II, a to s približne 66 %-ným podielom na celkovej zamestnanosti v rámci sektora.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora vzdelávania, výchovy a športu za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore vzdelávania, výchovy a športu patril v roku 2018 do vekovej skupiny 60 a viac rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom v tomto roku dosiahol 5,3 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 11,8 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

 

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora vzdelávania, výchovy a športu za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor vzdelávania, výchovy a športu je v porovnaní s celým hospodárstvom veľmi silne feminizovaný a vysoko kvalifikovaný. V sektore malo v roku 2018 približne 64 % zamestnaných osôb vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 53 % malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vysoká kvalifikačná úroveň však ostro kontrastuje s nízkou úrovňou odmeňovania v sektore.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora vzdelávania, výchovy a športu za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 005 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 915 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore vzdelávania, výchovy a športu v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor vzdelávania, výchovy a športu tvorí 10,06 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi väčšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 25 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Prešovskom kraji, a to na úrovni 12,81 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 7,9 %. I keď sa v Bratislavskom kraji nachádza značný počet vzdelávacích inštitúcií a vedecko – výskumných pracovísk, vzhľadom k vysokej zamestnanosti v ostatných sektoroch v rámci kraja je relatívny podiel zamestnanosti v tomto sektore na celkovej zamestnanosti v kraji pomerne nízky. Naopak, v regiónoch s nižšou zamestnanosťou je podiel sektora na regionálnej zamestnanosti vyšší.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.