9. Priebežná správa o sektore

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor voda, odpad a životné prostredie charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Zber, úprava a dodávka vody, Čistenie a odvod odpadových vôd, Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore voda, odpad a životné prostredie v období 2020-2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore voda, odpad a životné prostredie sa očakáva v zhluku zamestnaní ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 1 400 osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce menej ako 50 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku ŽIVOTNÉ PROSTREDIE v sektore voda, odpad a životné prostredie sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 1 000 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore voda, odpad a životné prostredie sa uplatní minimálny počet z nich. Do roku 2025 sa v sektore voda, odpad a životné prostredie v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 72,8 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 474,5 mil. EUR, pričom maximum z roku 2017 predstavovalo 538 mil. EUR a minimum z roku 2008 bolo 431,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2016 a 2017, kedy došlo k nárastu o 51,6 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar rastúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,8 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 4,9 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2018, a to 40,4 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 33,2 % a priemer za celé obdobie bol 36,2 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 263,5 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 238,1 mil. EUR v roku 2008 do 302,6 mil. EUR v roku 2015. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 34,3 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2014 a 2015, pričom zvýšenie predstavovalo 34,5 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 12,1 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý dosiahol 9,2 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 74,8 %. Najnižšia hodnota vo výške 57,4 % bola zaznamenaná v roku 2015 a priemerná hodnota dosiahla 65,3 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 36 Zber, úprava a dodávka vody vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 21,2 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 26,7 mil. EUR, pričom maximum z roku 2014 predstavovalo 48,9 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 15,1 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k nárastu o 24,2 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 2,1 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2017 a 2018, ktorý predstavoval 6,7 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 23,0 %. Na druhej strane minimum z roku 2014 predstavovalo 15,2 % a priemer za celé obdobie bol 19,2 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 10,6 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 5,2 mil. EUR v roku 2011 do 19,7 mil. EUR v roku 2014. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 8 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zvýšenie predstavovalo 9,9 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 3,2 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý dosiahol 34 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2011, a to 83,9 %. Najnižšia hodnota vo výške 37,6 % bola zaznamenaná v roku 2014 a priemerná hodnota dosiahla 50,6 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 37 Čistenie a odvod odpadových vôd vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 414,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 582,0 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 818,3 mil. EUR a minimum z roku 2008 bolo 403,8 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 188,7 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 6,7 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol nárast podielu osobných nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 7,6 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2014, a to 26,1 %. Na druhej strane minimum z roku 2010 predstavovalo 16,5 % a priemer za celé obdobie bol 21,4 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 203,8 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 144,5 mil. EUR v roku 2014 do 259,9 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 82,9 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zníženie predstavovalo 67,1 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 0,4 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý dosiahol 21,4 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2014, a to 87,9 %. Najnižšia hodnota vo výške 44,9 % bola zaznamenaná v roku 2010 a priemerná hodnota dosiahla 61,7 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,6 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 8,4 mil. EUR, pričom maximum z roku 2016 predstavovalo 12,1 mil. EUR a minimum z roku 2015 bolo 5,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2015 a 2016, kedy došlo k nárastu o 6,7 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 3,7 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2010 a 2011, ktorý predstavoval 13,3 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2010, a to 44,9 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 28,6 % a priemer za celé obdobie bol 34,0 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 3,7 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 2,1 mil. EUR v roku 2015 do 5,9 mil. EUR v roku 2016. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 0,2 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2015 a 2016, pričom zvýšenie predstavovalo 3,8 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 2,3 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý dosiahol 33,7 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2012, a to 98,6 %. Najnižšia hodnota vo výške 58,8 % bola zaznamenaná v roku 2016 a priemerná hodnota dosiahla 78,0 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

V sektore sa uplatní malá časť absolventov (1,7 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. Vo všetkých sledovaných divíziách v rámci sektora trend z hľadiska tržieb a podielu osobných nákladov vzájomne negatívne koreloval, čo nevytvára optimálne podmienky pre budúcich absolventov z aspektu ich budúceho ohodnotenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.