3. Priebežná správa o sektore

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor zabezpečuje činnosti v rámci sekcie E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV. Ide o divízie ekonomických činností: 36 Zber, úprava a dodávka vody, 37 Čistenie a odvod odpadových vôd,  38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov a 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.  

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných skupín produktov:  

  • 36.0 Prírodná voda; úprava a dodávka vody, 
  • 37.0 Služby súvisiace s odpadovými vodami; kanalizačné kaly, 
  • 38.1 Odpad; zber odpadu, 
  • 38.2 Spracúvanie a likvidácia odpadu, 
  • 38.3 Recyklácia materiálov; druhotné suroviny, 
  • 39.0 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom. 

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA: 

Zo skupiny 36.0 Prírodná voda; úprava a dodávka vody patria medzi typické produkty v sektore najmä: pitná voda, nepitná voda, úprava a distribúcia potrubím, predaj vody potrubím. Medzi hlavné produkty skupiny 37.0 Služby súvisiace s odpadovými vodami patria: likvidácia a čistenie odpadových vôd, čistenie žúmp a septikov. Zo skupiny 38.1 Odpad; zber odpadu predstavujú dôležité produkty: zber recyklovaného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, zber nerecyklovaného odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, vraky na demontáž. V rámci skupiny 38.2 Spracúvanie a likvidácia odpadu sú typické produkty: ukladanie odpadu na kontrolovaných skládkach, spaľovanie odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ďalej pre tento sektor patria medzi významné produkty zo skupiny 38.3 Recyklácia materiálov; druhotné suroviny, a to: demontáž vrakov, recyklácia triedených materiálov, druhotné kovové suroviny (železné kovy, hliník, meď), druhotné nekovové suroviny (sklo, papier a lepenka, plasty). Medzi charakteristické produkty skupiny 39.0 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom patria: ozdravovanie a odstraňovanie znečistenej pôdy a podzemnej vody, ozdravovanie a odstraňovanie znečistenej povrchovej vody, ozdravovanie a odstraňovanie znečisteného vzduchu, asanácia budov. 

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR) 
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 0,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 261 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola dosiahnutá v roku 2013, a to približne 0,8 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,2 mld. EUR bolo v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 21,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 11,4 %. 

Na rozdiel od vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v sektore má celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách klesajúci trend. Počas sledovaného obdobia absolútny pokles dosiahol približne 0,2 mld. EUR, čo je relatívny pokles o 27 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 1996 približne na úrovni 1,1 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,5 mld. EUR v roku 2016. V sledovanom období je priemerný ročný pokles približne 9,2 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení pokles o 1,2 %. 

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 36 Zber, úprava a dodávka vody v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 
 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie 
 Obchod, marketing 5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  
 Poľnohospodárstvo6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  
Legenda 

V rámci divízie ekonomických činností 36 Zber, úprava a dodávka vody je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu. Podiel zamestnancov divízie 36 Zber, úprava a dodávka vody vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 46 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment dosahuje približne 15 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre energetiku, plyn, elektrinu tvoria približne 12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 37 Čistenie a odvod odpadových vôd v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 37 Čistenie a odvod odpadových vôd je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 37 Čistenie a odvod odpadových vôd vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 42 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie, dosahuje približne 26 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 16 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.
 Automobilový priemysel 1)  Automobilový priemysel a strojárstvo  
 Bankovníctvo 2)  Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  
Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie 
 Lesné hospodárstvo 4)  Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  
 Obchod, marketing5)  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  
 Poľnohospodárstvo 6)  Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  
 Voda, odpad 8)  Voda, odpad a životné prostredie 
Legenda

V rámci divízie ekonomických činností 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 47 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %) 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, Sektorová rada pre chémiu a farmáciu a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment. Podiel zamestnancov divízie 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre vodu, odpad a životné prostredie na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 39 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu, dosahuje približne 13 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách) 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval takmer 800, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Banskobystrickým krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 700 osôb. Na druhej strane v Žilinskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore približne 350 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to takmer 400. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 500 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Trenčianskym krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 450 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Banskobystrickom kraji, kde nárast predstavoval približne 270 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Bratislavskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 240. Naopak, v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb približne o 40. Nízky nárast bol zaznamenaný taktiež v Nitrianskom kraji, a to o približne 10. 

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore voda, odpad a životné prostredie v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI. 

V sektore voda, odpad a životné prostredie bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 006 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 857 EUR. To predstavuje podiel 85,2 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 010 EUR, a to predstavuje 100,4 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 640 EUR, čo predstavuje 163 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 782 EUR, resp. 77,8 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.