1. Priebežná správa o sektore

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 36 Zber, úprava a dodávka vody, ďalej divíziu 37 Čistenie a odvod odpadových vôd, ako aj divíziu 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie za roky 2009 a 2018 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore voda, odpad a životné prostredie patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 55 až 59, 50 až 54 a 45 až 49 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín  55 až 59, 45 až 49 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 18,2 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 18,7 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania početnosti jednotlivých vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje evidentným starnutím žien aj mužov, čo v spojení s vysokým priemerným vekom zamestnaných osôb vyvoláva značné požiadavky na zabezpečenie adekvátnej obnovy kvalifikovaných ľudských zdrojov.

Zamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04 

Sektor voda, odpad a životné prostredie tvorí 1,54 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 76 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje značne vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa však nachádza v Banskobystrickom kraji, najvyšší počet žien sa nachádza opäť v Bratislavskom kraji. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Prešovskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 3,5 tis. Najnižší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji a najnižší počet žien je v Prešovskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Banskobystrickom kraji, a to na úrovni 2,09 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,82 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 80 %, je v Žilinskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Bratislavskom kraji, a to 37 %. 

V sektore voda, odpad a životné prostredie patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Triediči a likvidátori odpadov; Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení; Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve; Zberači odpadu a druhotných surovín; Inštalatéri a potrubári; Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb; Zametači a podobní pomocníci; Pomocní pracovníci inde neuvedení a Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,5 tis. do 2,7 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo). 

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore voda, odpad a životné prostredie za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 006 EUR, čo predstavuje 87 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 876 EUR, čo je 95 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore voda, odpad a životné prostredie dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 365 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 745 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore  je jej maximum, a to 1 570 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 651 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 106 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyššie odborné. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 66 %. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.