Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výstavba budov, Inžinierske stavby, Špecializované stavebné práce, Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie, Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou.

Najviac zamestnancov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 3631 Pozemné stavby. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 360 študentov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 898 – 998 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 55 % absolventov sa uplatní v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 3631 Pozemné stavby.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 7 % z nich sa uplatní v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 3 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bude do roku 2025 na úrovni približne 40 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2142004 Stavbyvedúci, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 1 535 – 1 735 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 1 916 – 2 116 zamestnancov, pričom 70 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7112002 Murár, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 748 – 1 948 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 1 463 – 1 663 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.