Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Najviac zamestnancov v sektore potravinárstvo malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 6490 Kuchár, čašník; kuchárka, servírka, pričom sa jedná približne o 4 % zo všetkých zamestnancov. V školskom roku 2017/2018 však v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia a odbor sa už nevyučuje. V období rokov 2019 – 2024 sa teda neočakáva príchod absolventov na trh práce. 

Druhým kľúčovým odborom pre sektor z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo celkovo 72 887 žiakov denného štúdia a v období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce približne 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania. Očakáva sa, že približne 2 % z nich sa uplatnia v sektore potravinárstvo. Najviac absolventov tohto odboru príde na trh práce v roku 2024. Celkovo má približne 4 % zamestnancov v tomto sektore vyštudovaný odbor vzdelávania 7902 Gymnázium. 

Celková dodatočná potreba v sektore potravinárstvo bude do roku 2024 na úrovni približne 9 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2020 a najmenej v roku 2024. Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2019.  

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore potravinárstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor potravinárstvo bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 569 – 669 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo 839 – 939 pracujúcich, pričom 49 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7512001 Pekár, ktorý je tiež špecifický pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 914 – 1 114 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 524 – 624 osôb.  

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore sa očakáva v zhluku zamestnaní Pracovníci v potravinárstve a v kontrole kvality potravín. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 2 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelávania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 1 900 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní.  

V zhluku Pracovníci v potravinárstve a v kontrole kvality potravín sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 1 400 osôb. Do roku 2024 sa v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.