O sektore

Sektorová rada pre potravinárstvo

 

V podmienkach SR sú v sektore zastúpené nasledovné divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 10 Výroba potravín, 11 Výroba nápojov, 12 Výroba tabakových výrobkov. Viac ako jedna tretina zamestnancov v sektore potravinárstvo nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

 

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora potravinárstvo za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore potravinárstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 40 až 44 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 40 až 44 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 7,3 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 7,9 % najpočetnejšia veková skupina 40 až 44 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

 

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora potravinárstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Dominantné je zastúpenie zamestnancov oboch pohlaví so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 10 tisíc osôb. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 12 % osôb a to pri vyrovnanom zastúpení oboch pohlaví.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora potravinárstvo za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 975 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 814 EUR.

 

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore potravinárstvo v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Sektor potravinárstvo tvorí 2,17 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 50 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 4 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji a to len 0,89 %. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.