Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kľúčové činitele  

• Vysoká kvalita slovenských produktov vs. legislatíva, normy a štandardy, 

• Dostatočná domáca surovinová základňa v základných poľnohospodárskych surovinách, 

• Inovačné prostredie, podpora inovačného potenciálu, 

• Zatraktívnenie profesie medzi rodičmi a ich deťmi, 

• Vládna podpora vzdelávacích, vedecko-výskumných, informačných a inovačných aktivít a programov. 

Kritické činitele  

• Nedostatok v kontinuálnom prepájaní prvovýroby so spracovateľským sektorom (absencia zvyšovania pridanej hodnoty finálnych produktov), 

• (Ne)atraktivita práce v sektore, 

• Pretrvávajúca slabá kúpyschopnosť obyvateľstva, 

• Vysoká závislosť potravinárskeho sektora na obchodných reťazcoch, 

• Finančná náročnosť pri zavádzaní moderných technológii, 

• Riziko prerušenia kontinuity vo vzdelávacom procese, 

• (Ne)dostatok absolventov – (ne)záujem o štúdium, 

• Starnutie zamestnancov v sektore, 

• Hospodárska nestabilita spôsobená pandémiou COVID-19. 

Bližší popis a charakteristika identifikovaných kľúčových a kritických činiteľov je súčasťou príloh stratégie. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.