Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor potravinárstvo

Sektor potravinárstvo patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov.

Najviac zamestnancov v sektore potravinárstvo malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 6490 Kuchár, čašník; kuchárka, servírka. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore neštudoval ani jeden žiak denného štúdia, resp. odbor sa už nevyučuje. Z toho dôvodu sa do roku 2025 neočakáva príchod absolventov na trh práce. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6490 Kuchár, čašník; kuchárka, servírka.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 – 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 2 % z nich sa uplatní v sektore potravinárstvo. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore potravinárstvo

Celková dodatočná potreba v sektore potravinárstvo bude do roku 2025 na úrovni približne 7 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore potravinárstvo do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore potravinárstvo sa očakáva v roku 2025.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore potravinárstvo do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore potravinárstvo, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor potravinárstvo s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore potravinárstvo sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9329001 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor potravinárstvo bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 505 – 605 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 797 – 897 zamestnancov, pričom 69 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 7512001 Pekár, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 719 – 819 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 446 – 546 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.